Din Felsefesine Giriş Üzerine Bir Kitap, Düşünce, Ferhat ÖZBADEM

Din Felsefesine Giriş Üzerine Bir Kitap yazısını ve Ferhat ÖZBADEM yazılarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Din Felsefesine Giriş Üzerine Bir Kitap

19.06.2020 09:00 - Ferhat ÖZBADEM
Din Felsefesine Giriş Üzerine Bir Kitap

Eser, ilahiyat fakültelerinde okutulan Din felsefesi dersinin konularını içermektedir. Din felsefesinde en genel amaç, “Hikmet” ve “Hayr”, en temel araç ise “Akıl”dır. Eser, on dört ana başlıktan müteşekkil.

Din felsefesi; “Din hakkında felsefe yapmak” ya da “Dinin ortaya çıkardığı konuların felsefi incelenişi” olarak tanımlanabilir.

Din kavramının epistemolojik tanımı veriliyor.

Evreni anlama ve Allah inancının kökenleri ele alınıyor.

Hayatı anlamlandırma ve ahiret inancının varlığının arka planı ele alınıyor.

Din, fert ve toplum hayatının birçok ihtiyacını karşılar.

Felsefenin etimolojik tanımı yapılıyor. Felsefe, “Bilgelik sevgisi” olarak tanımlanıyor.

Bilgelik bilinci filozofların görüşleri üzerinden ele alınıyor.

Felsefenin temel taşlarından olan eleştirel düşüncenin arka planı ve gerekliliği üzerinde duruluyor.

Felsefi bakış açısının bir başka özelliği olan dilinin açık, net ve anlaşılır olması üzerinde duruluyor.

Felsefi yaklaşımın özelliklerinden olan mantık söyleminin düzlemi izah ediliyor.

Din felsefesinin ayrı bir branş olarak ele alındığı dönem 18. Yüzyıldır.

Rasyonel ve uzlaştırıcı din felsefesi konusu izah edilirken Farabi ve İbn Sina’nın görüşleri üzerinde duruluyor. İbn Sina’ya göre din ve felsefe çatıştığında son söz felsefenindir.

Dilsel ve işlevsel çözümlemeci din felsefesi izah edilirken Batılı filozofların bu konudaki görüşleri irdeleniyor.

Sistematikleştirici ve savunmacı din felsefesi incelenirken Kindi’nin yaklaşımlarına yer veriliyor.

Sınırlayıcı ve imana yer açıcı din felsefesi başlığında Gazali’nin görüşlerine yer veriliyor.

İman ve Akıl: Dini inançların tasdik edilmesi veya edilmemesinde aklın bir rolünün olup olmadığı ve eğer varsa bunun ne türden bir rol olduğu şeklindeki bir dini epistemoloji sorusuna verilen cevap açısından üç farklı anlayış vardır. 1) Katı akılcılık 2)İmancılık (Fideizm) 3)Eleştirel akılcılık

Din dili: Felsefe ve Tanrı derken ne kastedildiği ve bunu ifade ederken kullanılan dilin yeterli olup olmadığı üzerinde duruluyor. Orta çağ Batı filozoflarının bu konudaki yaklaşımlarına yer veriliyor.

İslam düşüncesinde Tanrı tasavvuru ile ilgili yaklaşımlar ilk dönemlerde farklılık göstermeye başlar. Selefiyye ekolü, Kur’an’da Tanrı ile ilgili geçen “el, yüz, vecd” gibi konularda yorumsuz kalmayı tercih ederken, Mücessime gibi ekoller insan biçimci bir dil kullanmıştır. Başka ekollerde teşbih ve tenzihin ortasını bulmuşlardır.

Teizm ve Tanrı’nın sıfatları: Din felsefesi tartışmalarının odak noktası Teizmdir. Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların, Tanrı’nın varlığı ve zatiliği konusuna yaklaşımlarına yer veriliyor.

Yaratma ve iyilik, Kudret ve ilim, ezelilik ve ebedilik konuları Teist anlayışla izah ediliyor.

Tanrı’nın varlığı kozmolojik deliller üzerinden anlatılıyor. Batı düşüncesinde ve islam düşüncesinde bu konuya yaklaşımlara yer veriliyor.

Teolojik delili, âlemdeki nesnelerin düzen ve nizamından hareketle; bu düzenin varlığının ve işlerliğinin nedeni olan bir Tanrı’nın varlığına giden delildir.

Din felsefesinde dini tecrübe delili anlatılıyor. Mucize olgusuna modern dönem din felsefecilerinin yaklaşımları işleniyor.

Kötülüğün varlığının Tanrı’nın varlığı ile bağdaştırma problemi üzerine yaklaşımlar ortaya konuyor.

İnsanın özgür iradesi ile kötülük yapması konusunda modern dönem Batılı filozoflar ile Mutezile ekolünün görüşlerinin örtüştüğünü görüyoruz.

Din ve bilim arasındaki ilişki sorunu din felsefesinin temel konularından biridir.

Din-bilim ilişkisi ile ilgili dört ana yaklaşıma yer veriliyor. 1) Din ve bilimin ayrıştığı görüşü. 2) Din ve bilimin uyuştuğu görüşü. 3) Din ve bilimin çatıştığı görüşü. 4) Bilimin dinleşmesi görüşü.

Din ve ahlak arasındaki ilişki sorunu din felsefesinin ele aldığı başlıklardan biridir. Din ve ahlak ilişkisi ile ilgili dört farklı yaklaşım vardır. 1) Din, ahlak için gereksiz ve zararlıdır görüşü. 2) Din ve ahlak arasında bir ilişki olmadığı görüşü. 3) Din ve ahlak birbirini tamamlar ve faydalıdır görüşü. 4) Ahlak için dinin kaçınılmaz olarak gerekli olduğu görüşü.

Dinlerin birbirleriyle olan ilişkileri ve birbirlerine bakış açıları da din felsefesinin ele aldığı konulardandır. Bu konudaki yaklaşımlar şöyledir.

Tek dinin kurtuluş vesilesi olduğu, diğer din ve inançları dışlayan görüş.

Modern dönemde özellikle Hristiyanlar arasında kendi dini ile birlikte diğer dinlerinde inanç ve görüşlerini savunan, kapsayıcı denilen görüş.

Dini çoğulculuk görüşü. Eşit ölçüde bütün dinlerin bileşimi olan yeni bir din görüşü.

Ölüm ve ölümden sonraki hayat konusu da din felsefesinin konusudur. Ruhun ölümsüzlüğü ve yeniden diriliş ile ilgili görüşlere yer veriliyor. Ölüm ve yeniden yaratılış ile ilgili farklı görüşler ele alınıyor.

Din Felsefesine Giriş

Cafer Sadık Yaran

Rağbet Yayınları


Yazar: Ferhat ÖZBADEM - Yayın Tarihi: 19.06.2020 09:00 - Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 09:21

,

6845

Ferhat ÖZBADEM Hakkında

Ferhat ÖZBADEM

1979 yılının bir Haziran günü Adıyaman’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar Ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli dört çocuk babasıdır.

haberdurus.com, zeynepder.org, dunyabizim.com, kitaphaber.com.tr web sitelerinde belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

YAYIMLANMIŞ ESERLERİ

Düşünce: 40 Esas 40 Düstur, Cennetin Anahtarı, Cennetin Yolu, Kur’an’ı Nasıl Okumalı, Kur’an’ın Gölgesinde Hz. Muhammed

Araştırma: Dünden Bugüne İslami Hareket, Edebiyat Gemisinde Düşünce Adamları

Roman: Brezilya, Muaz, Muhammed Mursi, Saffan Bin Muattal

Şiir: Ebrulim.

Deneme: Ortalama Bir Âşık Olmamı Bekleme Benden.

SERİ ÇALIŞMALARI

Tavsiyeler Serisi (10 Kitap):

Aliya İzzetbegoviç, Fethi Yeken, Hasan El Benna, Hasan En Nedvi, Malcolm X, Mevdudi, Mustafa Meşhur, Said Havva, Seyyid Kutub, Yusuf El Karadavi

Roman (Beşir Serisi, 6 Kitap):

Beşir ve Sultan Abdulhamid, Beşir ve Fatih Sultan Mehmet, Beşir ve Gazali, Beşir ve İbn Haldun, Beşir ve Osman Bey, Beşir ve Selahaddin Eyyubi.

Biyografik Roman (Öncüler Serisi, 14 Kitap):

Aliya, Hasan el Benna, Malcolm X,  Mehmet Akif, Mehmet Akif İnan, Meryem Cemile, Metin Yüksel, Mevdudi, Muhammed Ali, Necip Fazıl, Ömer Muhtar, Said Halim Paşa, Seyyid Kutub, Zeynep Gazali.

Mesajlar Serisi (15 Kitap)

Ali Fuat Başgil, Aliya İzzetbegoviç, Cemil Meriç, Fethi Yeken, Hasan El-Benna, Hasan En-Nedvi, Malcolm X, Mehmet Akif Ersoy, Mevdudi, Mustafa Meşhur, Necip Fazıl Kısakürek, Nurettin Topçu, Said Havva, Seyyid Kutub, Yusuf El-Karadavi

Ferhat ÖZBADEM ismine kayıtlı 202 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 17 kitap bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin