Hazreti Muhammed (s. a. v.) - Annemarie Schimmel

Hazreti Muhammed (s. a. v.) - Annemarie Schimmel

Hazreti Muhammed (s. a. v.) - Annemarie Schimmel

01.04.2011 - Misafir Köşesi
Hazreti Muhammed (s. a. v.) - Annemarie Schimmel

Fatma Demirhan, Kitaphaber için kaleme aldı.

Hz. Muhammed (s.a.v) adlı kitap Harvard Üniversitesi İslam Bilimleri profesörü Annemarie Schimmel tarafından kaleme alınmıştır. Almanca olarak yazılan eser Türkçe'ye Okşan Nemlioğlu Aytolu tarafından çevrilmiştir. 1989'da yayımlanan çalışma 308 sayfadan oluşmaktadır. 11 bölümden oluşan çalışmanın girişinde Hz. Peygamber'in hayatı ana hatlarıyla aktarılmaktadır. Bölüm başlıkları ise şu şekildedir:

1. Biyografik notlar
2. "Güzel Örnek" Muhammed
3. Menkıbeler ve Mucizeler
4. Peygamber'in Günahsızlığı
5. Peygamber'in İsimleri
6. Muhammed'in Nuru ve Tasavvufta Yüceltilmesi
7. Muhammed'in Doğumu Şerefine Yapılan Kutlamalar
8. Mirac -Peygamber'in Göklere Yükselmesi-
9. Naatlar -Peygamber'i Övmek için Yazılan Methiyeler-
10. Muhammet'in İnce Yolunda
11. Muhammed İkbal'in eserlerindeki Muhammed
12. Peygamber'in Veda Hutbesi

Eserin Bibliyografyası Gazzâlî'den Kuşeyrî'ye kadar uzanan oldukça geniş bir yelpazeden meydana getirilmiştir. Söz konusu listes konulara ayrılarak sistemli bir biçimde araştırmacıların dikkatlerine sunulmuştur. Eser edebî bir üslûba ve tasavvufî bir muhtevaya sahiptir.

Müellife gelince; Annemarie Schimmel 1922'de Almanya'nın Erfurt şehrinde dünyaya gelmiştir. İslam üzerine araştırmaları ve tasavvufa dair derin çalışmaları bulunana Schimmel ömrünü ilme adayan bir gönül insanıdır. Bu ve benzeri sebeplerle hayatının okunması ayrı bir önem arz etmektedir.
Schimmel'in, bu yazıya konu olan eseri, araştırmalarında objektif olmayı başaramayan bazı oryantalistlerin, "Hz. Muhammed ve İslam" bağlamında ileri sürdükleri görüşlere karşı hakikatin ifadesi gayesiyle, ihtiyaca binaen kaleme alınmıştır.

Müellif, kitabında Hz. Muhammed'in davasını ve hayatını kelimelere dökmenin zorluğuna sık sık değinmektedir. Keza o, Hz. Muhammed'in müminlerin nazarındaki öneminden şeceatle bahsetmektedir. Yazarıın kitapta Muhammed İkbal ve onun Hz. Peygamber hakkındaki düşüncelerine geniş olarak yer vermesi ve aynı şekilde İslam dünyasının farklı kesimlerinden Müslümanların şiir, söz ve davranışlarını nakletmesi bu duruma örnek olarak takdim edilebilir.

Kitapta Hz. Muhammed'in hayatı hakkında bilgi verilirken hadis ve tasavvuf ıstılahlarına müracaat edilmektedir. Şüphesiz bu durum, kitabın hedef kitlesi -gayrimüslimler- dikkate alındığında gayet tabii karşılanmalıdır. Söz konusu bilgilerin muhataplarıyla, İslam kültürüyle yetişmiş olan toplumların düşünce altyapıları farklılık arz ettiğinden, müslüman okuyucu kitabın üslubundan ilk etapta tedirginlik duyabilmektedir. Aslında bu durum, Müslüman olmayan bütün yazarların yine Müslüman olamayan kesimlere hitaben telif ettikleri eserlerin neredeyse tamamında kendini hissettirmektedir. Bununla birlikte, bir yabancının sevgili Peygamberimiz hakkında böyle veciz bir eser kaleme almış olması çok anlamlıdır.

Kitapta Hz. Peygamber'in hayatının anlatımı alışılan tarzın biraz dışında kalmakla birlikte merhum Schimme'lin tarzını bize yansıtmaktadır. Schimmel'in İslam'a olan yakınlığı, Hz. Peygamber'e hissettiği duyguları ve kişisel samimiyetini anlamak adına kendi cümlelerini burada yayımlamak sanırım çok yerinde olacaktır. Kitabın okurlara faydalı olması temennisiyle.

"Kanaatimize göre, kitabın başlangıcına koyduğumuz urdu dilindeki beyit* bir tür müdafaa görevi üstlenmiştir: ince ruhlu hindu politikacı Kişhan Prasad örneğine görüldüğü gibi, Müslüman olmayan bir kişi de İslam Peygamberine karşı sıcak bir sevgi besleyebilir. Hicri 15. yüzyılın başlarında olduğumuz bugün Peygamber'e gösterilen saygıyı anlamaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var diye düşünüyorum."

*Ancak Allah bilir ne olduğumu
İnançlı da inançsız da olabilirim.
Benliğimi sadık bir hizmetkar gibi,
Medine'nin ulu Hakanı'na vermek isterim!

Hazreti Muhammed (s. a. v.)
Annemarie Schimmel
Profil Yayınları

Misafir Köşesi - 01.04.2011

,

3204

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

2010-2017 yılları arasında destek vermiş arkadaşlarımızın yazıları... İlaveten alıntı olmadan ya da talepleri üzerine daha önce yayınlanan yazıları misafir ettiğimiz kalemlerin yazılarını bu profilde paylaşmaktayız.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin