Hz. İsa ve Mesih İnancı - İbrahim Sarmış, İlahiyat, Ferhat ÖZBADEM

Hz. İsa ve Mesih İnancı - İbrahim Sarmış yazısını ve tüm Ferhat ÖZBADEM yazılarını Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Hz. İsa ve Mesih İnancı - İbrahim Sarmış

29.04.2011 16:35 - Ferhat ÖZBADEM
Hz. İsa ve Mesih İnancı - İbrahim Sarmış

Kitabın ilk konusu Hz.İsa/Mesihin dönüşü inancı, Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu inancına aykırıdır konusu. Bu başlık aynı zamanda kitabın ana fikrini ortaya koymaktadır.

Mehdi kelimesi üzerinde durulmakta, mehdiyet konusu hakkında tespitler yapılır iken genel olarak, Şia'nın bu konudaki yaklaşımları ortaya konarak eleştirilmekte.

Sayfa 16'da mehdi ile ilgili Buhari ve müslim'in sahihinde sahih hadis olmadığı ifade ediliyor. Halbuki, Buhari ve Müslim'de geçen mehdiyet ile ilgili hadisler vardır. Kitabın ileriki sayfalarında, mehdiyet ve mesihiyet ile ilgili hadisler veriliyor ve değerlendiriliyor. Değerlendirme yapılırken, hadis usul ve kaidelerine göre değil de mantık ile yaklaşılmış ve eleştirilmiştir. (Tenkit kavramını özellikle kullanmıyorum çünkü tenkit hadis terminolojisi için geçerlidir, mantık ile eleştirme için kullanılmaz.) Buhari ve Müslim'de geçen bir hadisi örnek olarak buraya aktaralım inşAllah. Bu hadisin metin ve isnad konusunda çürütülmesi söz konusu olur ise yazar ve yazar gibi düşünenlere hak verilecektir. Yok sadece mantıksal yaklaşım ile eleştirilecekse, o zaman bu kardeşlerimize dua ederiz.

Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
"İmâmınız (size namaz kıldıran önderiniz Mehdî) kendinizden olduğu halde, Meryem oğlu sizin içinize indiği zaman (o da sizin dîninize uyduğunda) acaba sizler nasıl olursunuz?" (Buhârî, Enbiyâ:50, no:3265, 3/1272, Müslim, Îman:71, no:155, 1/136, Beyhakî, el-Esmâ ve's-Sıfat, no:3265, 2/166)

Müellif diyor ki; yapılan araştırmalar sonucu, mehdi ile ilgili hiçbir sahih hadis yoktur. Verdiği kaynaklara bakınca bu tespitin yanlışlığı açıkça ortaya çıkıyor. R.Rıza'nın tefsiri kaynak gösteriliyor. R.Rıza muhaddis yada şeyhul hadis değildir. Dolayısı ile hadis usulü kriterlerine göre, hadisleri tahriç edece yada tenkid edecek durumda değildir. Hem R.Rıza'nın hadis ve sünnete yaklaşımı, ehli sünnet usul ve kaidelerine uymadığından, hemen bir çok tespit konusunda ulema tarafından eleştirilmiştir.

Diğer kaynak ise, El Bani'nin "Zayıf Hadisler Silsilesi" eseridir. Eserin adından anlaşıldığı üzere, zayıf hadisleri ihtiva eden bir eserdir. Zayıf hadisler mevzu/uydurma hadis değildir.

Ricat anlayışı ve araştırmalarına göre mehdiyet tarihi ve kaynakları üzerinde duruluyor.

Dinlere göre Mesih İsa inancı ve kaynakları başlığı altında, "Zerdüştlük, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam" dinlerine göre izah edilmiş. Yahudilere göre, kurtarıcı bekleme konusu ayrıntılı bir şekilde izah ediliyor. Hıristiyanlar ile ilgili kısımda ise, Hıristiyanlık ve İnciller konusunda genel kültür bilgisi verilmiş. Ama, konu ile ilgili kısmına çok az yer veriliyor.

İsa Mesih konusunun, islama göre anlaşılması, Hz.İsa'nın Kur'an çerçevesinde tanıması ile mümkün olduğu ifade edilip ilgili ayetler veriliyor.

Hz.İsa'nın normal eceli ile öldüğü ifade ediliyor.

Kur'an'da Hz.İsa ile ilgili,"Kelime, O'ndan bir Ruh, Ruhumuz" terimlerinin anlamları veriliyor.

"Rab, baba, oğul" kelimeleleri, Hıristiyan terminolojisinde ne ifade ediyor denerek hem izah ediliyor hem de eleştiriliyor.

Hz.İsa'nın yeryüzüne ineceği ile ilgili delil olarak getirilen Al-i İmran 55. ayet ve "Teveffa-Rafaa" kelimeleri analiz ediliyor.

Kitap ehlinden herkesin ölmeden önce Ona/İsa inanması konusu eleştiriliyor.

İsa mesihin yeryüzüne inişi ile ilgili bir çok hadis metin olarak veriliyor. Akabinde bu hadislerin değerlendirilmesi yapılıyor. Bu kısımda genel olarak Hayri Kırbaşoğlu'nun görüşlerine başvuruluyor. Verilen hadisler ise Buhari ve Müslim ağırlıklı.

Hadisler değerlendirilir iken, hadis usulü ve kaidelerine göre değil de, (Cerh ve Tadil ilmine göre değil) akli yaklaşımlar ile eleştiriler yapılıyor.

İsa Mesih ile ilgili çağdaş alimlerin yaklaşımları paylaşılıyor. Fazlur rahman, Derveze, Abduh ve R. Rıza gibi çağdaş alimlerin yaklaşımları veriliyor.

İsa mesihin gelişi ve dinler arası diyalog ve hoşgörü arasındaki ilişkiler konusunda orijinal tespitlerde bulunuluyor. Diyalogcular eleştiriliyor.

Kitabın sonucu kısmı kitabın özet çalışması denilebilecek şekilde tanzim edilmiş. Sonuç kısmında şu tespitler maddeler halinde verilmiştir.

Mesih, mehdi ve Deccal konuları rivayetleri gelecekten haber verdiği için Kur'an'a aykırıdır.

Hz. İsa, mucize olarak doğmuş, peygamber olarak gönderilmiştir.

Kur'an'da İsa için "O'ndan bir ruh ve Ruhul Kudüs ile destekledik" ifadelerinin kullanılması, hiçbir şekilde tanrılık niteliği taşıdığı anlamına gelmez.

Hz. İsa'yı kimse öldürmemiş ve asmamıştır.

Hz. İsa beden olarak göğe yükselmediği gibi, beden olarak gökte ve diri değildir. Kıyametten önce gelmeyecektir.

Kıyametten önce Mesih İsa'nın döneceği inancı, Hıristiyanlığı ön plana çıkarma çabasıdır.

Mesih İsa ile ilgili rivayetler sahih değildir.

Mehdi/Mesih inancı, insanların teslimiyetçi ve kaderci anlayışlarını katmerleştiriyor.

Hz. İsa ve Mesih inancı
İbrahim Sarmış
Düşün Yayınları


Yazar: Ferhat ÖZBADEM - Yayın Tarihi: 29.04.2011 16:35 - Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 22:09

,

4540

Ferhat ÖZBADEM Hakkında

Ferhat ÖZBADEM

1979 yılının bir Haziran günü Adıyaman’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar Ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli dört çocuk babasıdır.

haberdurus.com, zeynepder.org, dunyabizim.com, kitaphaber.com.tr web sitelerinde belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

Yayınlanmış eserleri:

Araştırma-Düşünce: Kur’an’ın Gölgesinde Hz. Muhammed, Cennetin Yolu, Kur’an’ı Nasıl Okumalı, 40 Esas 40 Düstur, Cennetin Anahtarı, Dünden Bugüne İslami Hareket, Edebiyat Gemisinde Düşünce Adamları.

Roman: Muaz, Brezilya, Beşir ve Gazali, Beşir ve Selahaddin Eyyubi, Beşir ve İbn Haldun, Beşir ve Osman Bey, Beşir ve Fatih Sultan Mehmet, Beşir ve Sultan Abdulhamid.

Biyografik Roman: Hasan el Benna, Seyyid Kutub, Mevdudi, Aliya, Malkolm X, Muhammed Ali, Meryem Cemile, Mehmet Akif, Metin Yüksel, Said Halim Paşa, Necip Fazıl Kısakürek, Akif İnan, Ömer Muhtar, Zeynep Gazali.

Tavsiyeler: Hasan el Benna, Said Havva, Yusuf el Karadavi, Hasan en Nedvi, Seyyid Kutub, Mevdudi, Fethi Yeken, Malkolm X, Aliya, Mustafa Meşhur.

Şiir: Ebrulim. Deneme: Ortalama Bir Âşık Olmamı Bekleme Benden.

Ferhat ÖZBADEM ismine kayıtlı 202 yazı bulunmaktadır.

Yorumlar
 • hak yol 2011.06.19 16:01


  http://www.alikarahoca.net/k%C...

  SA (Aleyhisselam) HAKKINDAAYETLER VE TEFSİRİ Ve ‘Allah elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldür dük’ demeleri yüzünden (onları lânetledik). Halbuki onu ne öldürdüler, ne de astılar; fakat (öldürdükleri) onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilâfa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir (sağlam) bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. (Nisa 157)
  Bilâkis Allah onu (İsa'yı) kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. (Nisa 158) Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet günün de de O, onlara şahit olacaktır. (Nisa 159) Bu ayetlerin tefsirinde Bahrul-Ulum Tefsirin de şöyle denilmektedir:
  Yahudiler onu öldürmek için toplandığında İsa aleyhisselam kaçıp bir eve girdi. Birisine içeri girmekle emir verdiler. Cebrail aleyhisselam gelip İsa’yı göğe yükseltti. İçeri giren adam kimseyi bulamadı. Bu kişi İsa’nın suretine dönüştürüldü. Dışarı çıkınca, onu İsa zannedip öldürüp astılar.
  Sonra dedilerki‘Bu İsa ise, bizim adamımız nerde? Bu adamımız ise, İsa nerde?
  İmamı Mukatil derki ‘Allah onu Ramazan ayında, kadir gecesinde semaya yükseltti.’
  Dahhak derki ‘Aşura günü akşam ve yatsı arasında’
  — Yahudilere ölüm anında melekler gelip derki‘Ey Allahın düşmanı! Sana Üzeyir aleyhis selam geldi. O’nu yalanladın.
  Hıristiyana denirki ‘Ey Allahın düşmanı! Sana Allahın kulu ve resulü İsa geldi, sen onu Allahın oğlu zannettin. O anda iman edip onun Allahın kulu ve resulü olduğunu kabullenecek, fakat bu vakitteki imanın ona bir faydası olmaya cak. Bu imanları kıyamette aleyhlerine şahid olacak.
  İbni Mes’ud derki, İsa aleyhisselam dünya da kırk sene kalacak. Adaletli imam olarak hükme decek. Sonra vefat edince, bu ümmet, üzerine cenaze namazı kılacak.
  Dahhak derki‘İsa aleyhisselam Beyti Makdiste bir kaya üzerine inecek. İnişi Deccalin çıkışından sonradır. Deccali öldürecek, haçı kıracak, kilese ve havraları yıkacak, yeryüzünde hıristiyan ve yahudi kalmayacak, herkes müslü- man olacak.’
  “Muhakkak O, kıyamet için bir bilgidir, asla ondan şüphe etmeyin ve bana tabi olunuz. Bu dosdoğru yoldur..” (Zuhruf 61)
  — Bu ayetin tefsirinde Semerkandî Tefsiri 3. cilt sahife 262 de şu açıklamalar vardır:
  Yani İsa’nın inişi kıyamet saatinin alameti dir. Denildi ki: İsa’nın inişi insanlar için (ayet) nişadır.
  İbni Abbas’tan (Radıyellahu anhuma) rivayet edildi ki bu ayetin tefsirinde şöyle buyurmuştur “Meryemoğlu İsa’nın ortaya çıkmasıdır.” İmamı Katade’den “İsa’nın inişidir” şeklinde rivayet edilmiştir.
  Ebu Hureyre’den (Radıyellahu anhu) rivayet edilidi ki, “İsa aleyhisselam yeryüzünde adaletli imam olarak görülmedikçe kıyamet kopmaz. İsa aleyhisselam ile bir sofrada yemek yemedikçe ölmemeyi arzu ederim. Sizden herkim ona kavuşur sa benden ona selam söylesin.”
  — Elmalı Tefsirinde bu ayetin izahında “Muhakkak ki O, saat içi bir ilimdir de kıya- metin geleceğini, ölülerin dirilip ayağa kalkacağını bildiren bir delil bir alamettir. Çünkü İsa gerek ortaya çıkışı, gerek ölüleri diriltme mucizesi ve gerekse ölülerin ayağa kalkmasını haber vermesi itibarıyla kıyametin meydana geleceğine bir delil olduğu gibi, hadisi şerifte haber verildiğine göre inmesi de kıyametin alametlerindendir.” (Cilt 7. Sahife 58) — Ruhul Beyan Tefsirinde bu ayetin izahında şöyle denilmiştir “İsa aleyhisselamın ahır zamanda inmesi kıyametin alametidir. Bununla kıyametin yakınlaştığı bilinir.
  Hadisi şerifte buyurulduki ‘İsa aleyhisselam Arzı Mukaddes (Kudüs) te ‘Efik’ denen bir yere inecektir. (Burası Havran ile Ğur arasındadır) Üzerinde sarıya mail kırmızımsı iki elbise olacak tır. Başı yağlanmış, elinde süngü. Onunla Deccal’i öldürecektir.
  Beyti makdis’e gelir, insanlar orda sabah namazındadırlar. İmam olan (Mehdi) geri çekilir, fakat İsa aleyhisselam onu öne geçirir ve onun arkasında Muhammed aleyhisselamın şeriatı na göre namazı kılar.
  Sonra domuzları öldürür, haçı kırar, havra ve kiliseleri yıkar, iman edenleri hariç diğer bütün hıristiyanları (ve yahudileri) öldürür.
  İsa aleyhisselamın namazda Mehdi aleyhis selama uyması da sahihtir, zira mahdi Resulullahın halifesidir. Miraç gecesinde İsa aleyhisselam, Resulullaha (Sallallahu aleyhi ve sellem) uyarak namazı kıldığı gibi, dünyaya indiği vakitte de onun halifesine uyarak namazı kılacaktır.” (R.Beyan c.lt 8 sahf 384)

 • emre 2013.07.27 10:39

  Hz mehdi a.s gelis tari 2020 yili midir herhalde hz isa a.s o zamanda zuhur edecekler insallah zuhur ederlerde dunyayi sikinti yoksukluk huz ursuzluktan savaslardan zulmlerden kurtarirlar tabiki insallah zuhur ederseler ginede en dogrusunu allah bilir bize dusen sadece hazirlikli bir sekilde onlarin zuhurunu beklemek

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin