Kitap Notları Ne İfade Eder?

Kitap Notları Ne İfade Eder?

Kitap Notları Ne İfade Eder?

29.07.2015 - Ferhat Özbadem
Kitap Notları Ne İfade Eder?

Kitap notlarının kendine has bir güzellikleri vardır. Bir kitabın okunmuşluğunun ispatından öte bir güzelliktir. Kitap notları kitabın/bilginin doğurganlığının göstergesidir. Kitaba/bilgiye olan vefa borcumuzu ödemektir bir nevi. Kitapların kalbinin olduğuna inanan adamların kitaplara/bilgiye olan sevgisinin nişanesidir. Her bir dosttan bir hatıra almak kavlinden sayılabilecek bir muhabbet vesilesidir kitap notları. Ta eskilerden gelen bir alışkanlıktır kitap notları tutmak. Eskiler dediğim bir yanı Sokrat'a kadar gider diğer yanı yakın dönem bir medrese talebesine kadar gider. Not almak, sözün uçmasına yazının kalmasına yardımcı olmaktır.

Seyyid Sabık'ın müellifi olduğu Fıkhu Sünne adlı 4 ciltlik çalışmanın takdim yazısını Mısır Müslüman Kardeşler Hareketi'nin kurucusu olan Şehid İmam Hasan El Benna yazmıştır. Şehid İmam'ın takdimini yaptığı bir eserin önemi daha bir artar. Bu not alınırken (ve benzeri bazı notlar) cennet hayal edilir. Şehid İmam ve Seyyid Sabık ile birlikte kitap ile ilgili kritik yapıldığı hayali.

Müçteba Uğur'un hazırlamış olduğu Diyanet vakfı yayınları arasından çıkan Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü'nün birçok yerinin düzeltilmesine katkı sağlayan kişi Ebubekir Sifil hocadır. Sifil hoca, hadis konusunda çok donanımlı bir insan. Siyasi veya güncel tartışmalardaki görüşlerine katılmayabilirsiniz fakat hadis ve metodolojisi konusunda donanımlı olduğunu bilmek gerekir.

Ahmed Bin Hanbel'in Kitabu Zühd adlı eseri ile aynı adı taşıyan bir çok âlimin eseri vardır. Yazdığı esere Kitabu Zühd adını veren âlimlerin bir kaçının adı şöyledir: Abdullah b. Mübarek, İmrân el-Ezdî el-Mevsılî (Bu zatın bu isimle kitabı olduğunu İmam Zehebi söyler), Vekf b. el-Cerrah, el-Ümevî, Hâris el-Hâfî, Mus'ab et-Temîmî ed-Dârimî, es-Sicistânî, Ebû Hatim er-Râzî, Süleyman el-İsbahânî, Hüseyin el-Beyhekî. İmam Ahmed bin Hanbel'in Zühd kitabı ile ilgili şunu da ifade etmek gerekir; bu eser İmam'ın kendisinin kaleme aldığı bir eser değildir. Kendisinden sonra oğlunun derlediği ve kaleme aldığı ile ilgili rivayetler olmak ile birlikte talebelerinin derlediğini ifade eden rivayetlerde vardır.

İmam Şatibi'nin müellifi olduğu El Muvafakat adlı eserin tahkik ve takdimini Abdullah Derraz yapmıştır. Derraz, yakın dönem ilim ehli olarak eserler neşretmek ile birlikte eski eserlerin takdimlerini de yapmıştır.

İmam Azam Ebu Hanife'nin büyük eseri olan Fıkhı Ekber adlı eseri şerh eden âlim Aliyyul Kari'dir. Bu notta hem Ebu Hanife'nin akide ile ilgili görüşlerinin beyan edildiği eserine bakılmasına işaret etme, hem Aliyyul Kari gibi bir âlimin hayatı ve eserlerine bakılmasına işaret etme niyeti vardır.

İbn Kayyım El Cevzi'nin müellifi olduğu, Pınar yayınlarında Türkçe tercümesi neşredilen 6 ciltlik eser olan Zadul Mead adlı çalışmayı, müellif yolculuk halinde yazmıştır. (Eserin iklim yayınlarından çıkan baskısı da mevcuttur) Peygamberimizin (s) yaşadığı islamı öğrenmek isteyenlerin okuması mutlaka gerekli olan, içindeki rivayetlerin sıhhatli olması yönü ile de sağlam olan ilmi bir çalışma. Bu notu alırken aklıma gelen ilk düşünce ise şu oldu; yolculuk yaparken ilim talep edilip, öğrenilip, kitap dahi yazılabilir. Bu bugün de geçerlidir.

Sadece Yavuz Bahadıroğlu'na tarihi sevdiren adam denildiğini zannedenler yanılıyorlar. Şöyle ki; Hasırcızade Metin Hasırcı Merve yayınlarından çıkan 8 ciltlik Büyük Osmanlı tarihi adlı eserinin girişinde şu anekdotu paylaşıyor: "Ahmed Refik Altınay merhum, nihayet bir talebesi olan Hasan Ali Yücel ki, maarif eski bakanlarından olup, hocasına yani Ahmed Refik Beye "Tarihi sevdiren adam" lakabını ifade etmiş ve onun da, talebelerinden olan Muzaffer Gökman Beyefendi, Bayezid Devlet kütüphanesi müdürlüğü esnasında kaleme aldığı Ahmed Refik Bey'i anlatan muhteşem eserinde bu "Tarihi Sevdiren Adam" terkibini kitabın adı yapmıştır." Çeşitli zamanlarda ve farklı mahallerde insanlara takılan lakap veya isim terkiplerinin tek kişi için geçerli olmadığını bu vesile ile öğrenmiş olduk.

Ferhat Özbadem - 29.07.2015

,

4111

Ferhat Özbadem Hakkında

Ferhat Özbadem

1979 yılında Adıyaman?da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman'da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli üç çocuk babasıdır.

zeynepder.org, haberdurus.com, gulder.info, dunyabizim.com, kitaphaber.com.tr web sayfalarında belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

Yayınlanmış Eserleri:

  • Ebrulim
  • Kur'an'ın Gölgesinde Hz. Muhammed
  • Cennetin Yolu
  • Kur'an'ı Nasıl Okumalı
  • 40 Esas 40 Düstur
Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin