Müslüman Şahsiyetin Oluşumunda Kitap ve Eğitim

Müslüman Şahsiyetin Oluşumunda Kitap ve Eğitim

Müslüman Şahsiyetin Oluşumunda Kitap ve Eğitim

06.04.2016 - Sait Alioğlu
Müslüman Şahsiyetin Oluşumunda Kitap ve Eğitim

Abdullah Yusufoğlu’nun hazırlayıp Çıra Yayınları tarafından “Eğitim Serisi” başlığı altında yayımlanmasına karar verilen ve toplam sekiz kitap alması düşünülen seriden Aralık 2013’ ten Şubat 2014’de kadar beş adet kitap yayımlanmış bulunmaktadır. Diğer kalan kitaplar ise matbaa aşamasında olup yakın zamanda yayımlanıp piyasaya verilmesi beklemektedir.

Yayımlanan kitaplar isimleri ve içerdiği konular açısından şöyle sıralanabilir;1)Ruh Terbiyesi, b)Her Yönüyle Davet, c)İslami Mücadelede İmtihan, d)Nübüvvet Kervanı/Peygamberler Tarihi, e)İslami Çalışmalarda Eğitim, Organizasyon, Verimlilik..

Yukarıda isimlerinden bahsettiğimiz kitapların ortak özellikleri gerek cemaat içi ve gerekse de kendi ilgi alanına dâhil etmesi gereken tüm Müslümanların, resmi eğitime alternatif ve alternatifliği sayesinde bir öneme sahip olan konumu açısından, bir grup çalışması özelliğinde, seksenli yıllarda işlenen konuları içeren ve o dönemin düşünsel havası içerisin de ve yine o dönemin şartlarında ilk baskıları yapılan kitaplar olması…

Bu kitapların en önemli ve kendini ön plana çıkarak yönü en başta Müslüman şahsiyetin, bağımsız bir kimliğin inşası ve bunlar yapılırken, İslam dışı hiçbir din, ideoloji ve forma ihtiyaç hissettirmeden kendi kavramlarımıza başvurarak inşayı sonuçlandırmak ve işin eğitim boyutunu sağlamak şeklinde değerlendirilebilir.

İlk bakışta birbirinden farklı gibi duran, ama içeriği ve işlevselliği açısından biri yekdiğerini besleyen konular olması hasebiyle, elimizin altından bulundurduğumuz bu eserlerden yola çıkarak konumuza gerek şahsi, gerek grup içi ve gerekse de tüm bir toplum bağlamında külliyen göz attığımızda, bunları çok rahatlıkla “Yolumuzu Aydınlatan kavramlar ve kendi aralarında konu bütünlüğü bulunan tespitler” olarak tanımlayabiliriz. Hem de, temel kaynağımız hükmünde bulunan Kuran’dan, onun emir, tavsiye, yasak ve tanımlarından, Hz. Peygamber’in sünnetinden ve doğal bir süreçte vuku bulmasının önemli olduğu vakıadan, olan bitenden yola çıktığımızda…

Yazar Abdullah Yusufoğlu’nun da belirttiği gibi bu kitaplar, ilk olarak seksenli yıllarda kıt imkânlarla yapılmış olup bir kısmının içeriğinde birtakım eksiklikleri de barındırmaktadır. Daha sonra yeniden yayımlanması söz konusu olduğunda, bu eserler ‘o dönemi bilen ve o dönemi bizzat yaşayan iki arkadaşımız tarafından okunarak tashih ve redakte yapılmıştır.(Ör. Ruh Terbiyemiz –sunuş yazısı, s.8)

Hemen hemen bu seriyi oluşturan eserin tümü, kitapların içerikleri, konuları ve ruhu korunma şartıyla esaslı bir tashih ve redakteden geçmiş bulunmaktadır. Bu da eserlerin, birtakım teknik nakısaya rağmen, neredeyse aradan bir çeyrek asır geçmesine rağmen önemini koruduğunu gözlemlemekteyiz.

1) Ruh Terbiyesi

İnsanın, beşer olarak içerisine doğduğu toplumun ürünü olduğu söylenir. Bu el’an doğru bir tespit olmakla birlikte, birtakım izahı da beraberinde getirir. İnsan hangi ailede, çevrede ve toplumda hayata adım atarsa atsın, ruh ve maddeden müteşekkil bir varlık olma bilincini yitirmemelidir bir defa…

Hep ön planda madde ağırlık kazansa da, o ruhla ancak mütekâmil bir varlık olabilir. Nasıl ki maddenin bir yapısı, yapı bozumu varsa ve bir onarımı gerektiriyorsa, madde ile birlikte olunca hem kendisine ve hem de maddeye bir anlam kazandırabilen ruh en başta bir terbiyeye gereklilik duyar.

Bu ruhu taşıyan insan her şeyden önce Müslüman ise ve günümüz açısından söylersek bizce geçerli ve gerekli bir form olan İslamcılık içerisinde İslami harekete mensupsa bizce; “İslami hareket’in ruhi terbiyeye büyük önem vermesi gerekir. Hareket’in müntesipleri, bu terbiye ile taşkınlıktan, aşırılıktan, saygısızlıktan, tembellik ve benzeri kötü alışkanlık gibi huy ve davranışlardan kurtulabilirler.”

Bununsa, bir ruh terbiyesi ve ona uygun bir disiplinle olacağı besbellidir. “Ruh terbiyesi aynı zamanda şeytan ve taraftarlarına karşı, fert olarak kendini muhafazaya sevk eder ve takvaya ulaştırır.” Bir özelliğe haizdir.

Abdullah Yusufoğlu bu kitap için özetle şunları vurgulamaktadır; “Bu kitap,İslami Hareket’in müntesiplerinin uzun sürecek küfürle, şeytanla ve nefisle olan mücadelesinde olgunlaşmaları, Allah’ın razı olacağı kâmil birer Müslüman olmaları ve bu ahlâki şuurla dava içerisinde üzerleri düşen sorumlulukları tam ve istenilen şekilde yerine getirmeleri için hazırlanmıştır.”

Yukarıda adı geçen ‘Ruh Terbiyesi’ adlı kitap birbirinin zıddı olan birtakım kavramları ve konuları içermekte olup 224 sayfa tutarında ve yayınevinin 305. kitabı olarak ilk baskısı Aralık 2013’te İstanbul’da yapılmış bulunmaktadır.

2) Her Yönüyle Davet

İslam söz konusu olduğunda, vahiyle gelen bu dini muhataplara anlatmanın, aktarmanın en yegâne yolunu davet olduğu kendiliğinden anlaşılır. Sadece, muhatabın anlama kapasitesine uygunluk içerisinde yol, yordam ve tarz konusu kendini belirginleştirir. “Davette geçerli olan kendini tanıma, tartışma ve dinleme gibi genel psikolojik davranış biçimleri” her zaman ve zeminde geçerliliğini korur.

Bu eserde, yazarın dediği üzere; “Davetçi açısından.. Sağlam bir inanç sahibi olmak, bilgili olmak, örnek yaşayış, sabır ve azim, ümitvar olmak, ümit bahşetmek, şefkat, merhamet ve müsamaha, doğruluk, güvenirlilik, fertleri İslam’a kazandırma gayreti, tevazu ve dış görünüş konuları izah edilmeye çalışılmıştır.” (s.11)

Bu eserde konusu itibarıyla ‘Davette Psikolojik Unsurlar’ ‘Tebliğin Hükmü ve Gerekliliği’ ‘Tebliğde Tedricilik’ ve ‘Davetin İlkeleri’ konusu madde madde incelenmektedir. Özelikle ‘Tebliğin Hükmü ve Gerekliliği’ başlığı altında Kur’an’da adları geçen; ‘Salih, İbrahim, Yusuf, Musa ve Hz Muhammed(s)’in kendi kavimlerine yönelik yapmış oldukları davet konusu incelenmektedir.

Bu eserde, yukarıda adı geçen yayınevinin 306. eseri olarak ilk baskısı Aralık 2013’te yine İstanbul’da yapılmış bulunmaktadır.

3) Her Yönüyle İmtihan…

Yazar; “Bu çalışma; İMTİHAN kavramının ıstılahî anlamını bütün boyutlarıyla anlatmaktadır. Bu anlatım, İslam’ın bütünlüğü içerisinde ve Müslüman insanın inşa sürecini içermektedir. Konsept olarak ayetler, hadisler, Resulullah’ın 23 yıllık Risalet dönemini referans almıştır.”(s.8)diyor. Yazar İmtihan kelimesinin manasını serdederken şu tespitte bulunuyor; “günlük kullanımda denemek, tecrübe etmek, kişinin başarısını veya başarısızlığını tartmak ve açığa çıkarmak için takip edilen yol, yöntem anlamlarını içerir.”(s.9)

“İnsanlar, (sadece) “iman ettik” diyerek, fitneye uğratılmadan (denenmeden) bırakılacaklarını mı sandılar?(Ankebut; 29 / 2 )

İçeriğinden kısaca bahsettiğimiz bu kitapta bir ‘Sunuş’la birlikte, İmtihan, İtikadi Açıdan İmtihan, Peygamberler Tarihinde İmtihan, İmtihan’ın Çetin Virajları, Mücadele Sürecinde İmtihan ve son olarak da ‘İmtihanda Başarının Dinamikleri’ ana başlıkları altında, imtihanla bağlantılı birçok konuyu incelemektedir.

Birçok ana başlık altında konuya yakın kavramlar incelenirken,’Peygamberler Tarihinde İmtihan’ başlığı altında ise, Kur’an’da adı ve yaşadığı sürede imtihanı söz konu edilen peygamberlerle birlikte, Ashab-ı Kehf, Ashab-ı Uhdut, Talut ve Calut olayı ile birlikte Rasulullah’ın hayatında varit olan psikolojik intihan olgusuna vurgu yapılmaktadır.

Bu eserde, aynı yayınevinin 308. çalışması olarak yayımlanmış. İlk baskı tarihi Aralık 2013 ve yayın yeri yine İstanbul olarak geçmektedir.

4) Nübüvvet Kervanı-Peygamberler Tarihi…

Yazar bu eser için;; “…Müslüman insanın inşa sürecini içermektedir.Konsept olarak; Hz. Âdem (a.s) ile başlayan peygamberlik ve tevhit mücadelesi Hz. Muhammed’le (a.s) son şeklini almıştır. Onları bize rehber ve örnek olarak gösteren Allah Teâlâ, hayatlarını ve mücadelelerini de özlü ve çarpıcı tablolarla idrakimize sunuyor”.(s.8)

Yine yazar; “Peygamberlerin mücadeleleri bir bütünün parçaları olarak birbirlerini tamamlarlar. Böylece Hz. Muhammed’le (a.s) birlikte kemale ermiş, keyfiyet ve kemiyet itibarıyle bir “Tevhit Mücadelesi” metodu ve örnekliği ortaya çıkmış oluyor.”(s.9) diyerek peygamberlerin, birbiri ardınca çeşitli kavimlere, vahşiyle donatılarak gönderilmelerini bir bütünlük içerisinde ‘Nübüvvet Kervanı’ olarak tanımlıyor ve zaten kitabın adı da ‘Nübüvvet Kervanı-Peygamberler Tarihi’ olarak belirtilmiş…

Kitabın içeriğini yayıncının notu ve bir önsözüyle birlikte, Kur’an’da adları geçen yaklaşık yirmi peygamberin yaşadığı ve İslam’ı gittiği kendi kavimlerine vahyettiği dönemlerle ilgili kıssaları ve bizler için, vuku bulan ibretlik olayları içermektedir.

Yazar Abdullah Yusufoğlu özet olarak; “İslam’ın insanlara sunulmasında, öğretilmesinde ve bir hayat tarzı olarak yaşatmasında peygamberlerin örnekliği şüphe götürmez bir gerçekliktir…. “Adem (a.s) ile başlayan peygamberlik ve tevhit mücadelesi Hz Muhammed’le (a.s) son şeklini almıştır.. “Peygamberleri anlamanın, tanımanın ve izlemenin en kolay, en pratik, en doğru, en sıhhatli yolu şüphesiz Kur’an’dır ve Kur’an’daki kıssalardır. Bundan dolayı da peygamberleri incelerken kaynak olarak Kur’an’ı esas aldık.” (Arka kapak yazısından) İfadesini kullanmaktadır.

Tanıtmaya çalıştığımız son eserinde, yine aynı yayınevinin 310. kitabı olarak, ilk baskısı Ocak 2014’te, serinin, yani eğitim dizisinin diğer kitaplarıyla birlikte İstanbul’da Ravza Matbaacılık’ta basılmış bulunmaktadır.

Bundan sonra tanıtmayı düşündüğümüz üç kitap ise; ‘İslami Çalışmalarda Eğitim, Organizasyon, Verimlilik, İslam İtikadında Ahret ve İnsanı Dönüştüren Kavramlar’ adlı çalışmalar olacaktır. Ve eğitim serimizin kalan kitaplarını ise, kısmetse daha sonra kaleme almayı düşünüyoruz...

Sait Alioğlu - 06.04.2016

,

2087

Sait Alioğlu Hakkında

Sait Alioğlu

Özgün Duruş gazetesinde kitap değerlendirme yazıları yazmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin