Said Havva Kitapları, Düşünce, Ferhat ÖZBADEM

Said Havva Kitapları yazısını ve Ferhat ÖZBADEM yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Said Havva Kitapları

28.08.2013 10:53 - Ferhat ÖZBADEM
Said Havva Kitapları

Aslen Vanlı olup Suriye’de dünyaya gelen bir alim olan Said Havva, çileli ve mücadele dolu bir hayat yaşamıştır. Mücadele süresince ilmi eserler kaleme alıp, ümmete yol gösteren bir meşale olmuştur. Suriye Müslüman Kardeşler hareketinin etkin alimlerinden olan Said Havva’nın Türkçeye tercüme edilen eserleri şunlardır.

El-Esas Fi's Sunne Hadislerle Hz. Peygamber'in Hayatı 3 Cilt

Resulullah (s) efendimizin hayatını derinlemesine ele alan bir siyer çalışması. Sahih kaynaklardan verilen bilgiler ile son dönem siyer çalışmaları içinde kaynak kitap niteliği taşıyan ilmi bir çalışmadır.

Hadislerle İslam Tarihi 7 Cilt

Doğumundan vefatına kadar. Hz Peygamber'in hayatı ve genel siret. İslam savaşlarının tümü, veda haccı, Resulullah’ın şemali, mucizeleri, ashabın fazileti, 4 büyük halife dönemi ehli beyt, Resulullah’ın hanımları, kızları ve kadın sahabeleri, aşere-i mübeşşere, Resulullah’ın 100 seçkin ashabının hayatları.

Hadislerle İslam Akaidi Said Havva 5 Cilt

İslami ilimlerin temeli Akaid'dir. Önce iman… Sonra ibadet ve ahlak… Akaid yani imana… Eğer sahih ve doğru olmazsa, yapılacak ibadetlerin Allah katında fazlaca bir değeri olmaz… Yanlış itikad ile yapılan ameller de yanlış olur… Bunun için önce akaidi bilmek, hem de doğru ve sahih olarak bilmek zorundayız. Ayet ve sahih hadisler merkeze alınarak akaid konularının ele alındığı bir çalışmadır.

İslam - Cezai Müeyyideler

İslam düzeni, ceza'ya kullanılması gereken son silah olarak başvurur. Yani fertleri, başkalarının haklarını çiğnemekten alıkoyacak diğer bütün önlemlerin başarısız kalması durumunda ceza verme yoluna gitmeyi uygun görür.

Bunun sonucu olarak İslamiyet, insan nefsini terbiye etmeye, kalbini Allah korkusu ile donatmaya, kendisine Ahiret sorumluluğunu hissettirmeye, içinde imanın iki temel gereği olan Allah'a ve Peygamber'e itaat eğilimini uyandırmaya özel bir önem verir arkasından da yasak hareketleri işlemenin kötü akıbeti, bu davranışların hem kendisine hem de din kardeşime vereceği zararlar konusunda onu uyarır.

İslam -Sosyal ve Ahlaki Hayat

Müslüman fert, İslami hükümlerin neler olduğunu açık bir şekilde bilmek zorundadır. Bu zorunluluk müslümanı kuşatan ferdiyet, aile ve toplum dairelerini bağımsız olarak ele alıp, incelememizi gerektirir ki, kitabımızda bu daireleri bir arada “İslam Ahlaki ve Sosyal Sistemleri” başlığı altında ele aldık. Aynı gerekçe ile ferdi kuşatan “Devlet” ve “Millet-Ümmet” dairelerine de ayrı bir bölüm ayırdık ki, bu bölümün genel başlığı da “İslam’ın Sosyal Kurumları”dır.

Ruh terbiyemiz

İslâm toplumunun bütün yönlerinden yenilenme hareketidir. Bu hareketin aslî güzelliklerinden biri tasavvufun hakikatidir. Yani İslâmî hareketin bu konuda yazması, tasavvufu doğru ve saf kaynaklarına döndürmesi ve sonradan bulaştırılan çirkinliklerden temizleyerek bu sahada da yenileme yapması bir mecburiyettir.

Allah erinin ahlak ve kültürü

Bizim bu kitapları yayınlamaktan amacımız, gerçek anlamda Mümin kişinin ortaya çıkmasını sağlamak, İslâm Şahsiyetine bağlı kimseyi yetiştirmektir. Fakat bu kitabı yayınlamaktan gayemiz ise, Allah yolunda gerçek anlamda Mücahid'in ortaya çıkmasını temindir.

Allah’a inanmak

Kitap, Allah'a iman konusunda insanın aklına gelebilecek her türlü şüpheyi defederek, Allah'a iman etmenin gerekliliğine ve zorunluluğuna dair belgeler ortaya koymaktadır. Bu hususta kitapta, bir çok belge ele alınmış, enfüsî ve afakî pek çok delil gözler önüne serilmiştir…

Allah'ı bilmek, bir bütün olmak kaydıyla İslâm'ın temelidir. Bu bilgi ve iman İslâm'da her işin başıdır. Onsuz bir fiilin değeri ve gerçekliği yoktur. Bu değerden yoksun iş ruhsuzdur. Ruhsuz işin değeri nedir?..

Fakat Allah'ı nasıl bileceğiz? Bu bilginin yolu nedir? Ulaşmak istediğimiz yere nasıl gidileceğini bilmiyorsak, varmamız elbette mümkün olmaz.

Söz konusu ve tahmin edilen soruların cevabını bulacağımız bu kitap; sahasında büyük bir boşluğu dolduracaktır inancındayız. Hidayet ve yardım Allah’tandır.

Aile hayatının kuralları

"Manevi Gelişim Dinamikleri" dizisinin bu dördüncü kitabı, aile yaşantısını güzelleştirme ve medeniyet yapılanmasında ailenin işlevini ortaya çıkarma konularında önemli noktaları dile getirmektedir. Biz bu kitabı, "Aile Hayatının Kuralları" adıyla değerli okura sunarken, kitapta dile getirilenlerin birer kanun mesabesinde kesin olduğunu; bu bakımdan söz konusu kurallara aykırı davranışın cezayı kaçılınmaz kıldığını belirtmek istiyoruz.

Ancak bu ceza, bazen insanın hem bu dünyada hem de ahirette, yahut ya bu dünyada veya ahirette mutsuz olması biçiminde kendini gösterir.

Er Resul Hz. Muhammed

İnsan, ancak Allah'ı gereği gibi tanıdığı zaman, O'nun emirlerine sarılır. Allah'ın Resulünü yani elçisini tanımadıkça da bunu hakkıyla gerçekleştiremez. Allah'ın bu önemli görev için seçip, yükümlü kıldığı Resulünü tanımak suretiyle kulluk görevini hakkıyla gerçekleştirebilir. Allah'ın yaratılıştaki hikmeti gereği, elçiler gönderilmiş, insanlara emirlerini tek tek değil elçileri aracılığıyla duyurmuştur. Allah, bu görev için kullarından dilediklerini seçmiş, bu görev ile yükümlü kılmıştır.

İslam'da Nefis Tezkiyesi

Bu ümmetin hayatında, yüzyıllar geçtikçe zayıflama oldu. Bu durum, devamlı bir yenilik gerektirmekteydi. Aynı şekilde bu milletin içinde daima yeni nefisler bulunmuştur ki, bunlara da nefis temizliğini ulaştırmak gerektirmekteydi.

Belki de bugün nefis temizliğindeki zayıflık, geçmişteki asırlardan daha fazladır.

Bu durum da konuya özel bir ihtimam göstermeyi gerekli kılmaktadır.

Bu nedenledir ki, sözü bu konuda bilhassa ameli temizlik üzerine, bunun en güzel şekilde nasıl yerine getirileceği hakkında geliştirdik.

Şehadet

İslam, şehadet kelimesi olmaksızın var olamaz. Başka türlü söylersek vücut için ruh ne ise İslâm için de şehadet kelimesi odur. Nasıl ki vücudun çeşitli kesimleri ancak ruh sayesinde canlılık kazanabiliyorsa La ilâhe illallah, Muhammedürresüllah cümlecikleri de İslâm'ın hayat kaynağıdır.

Hatta müslüman bir kimse bile herhangi bir amel işlediği takdirde, ne kadar "salih" nitelikli olursa olsun eğer özünde şehadet cümleciklerinin ruhunu taşımıyorsa yaptığı bu amel makbul değildir.

Tartışmalar

Bu kitapta ele alınan birçok konunun, çeşitli kesimlerinden bazılarının damarına dokunacağını bildiğimiz halde konuşmayı susmaya tercih ettik. Çünkü kanaatimizce-susarak onları geçiştirmek, konuşmaktan daha zararlıdır. Özellikle bu suskunluk zamanla gelişecek bazı sorulara yol açacaksa.

Bu kitap fıkıh, tevhid ve tasavvuf gibi ilimleri sonraki çağların bulanıklığından kurtardıktan sonra onları inceleyip öğrenmenin zorunluluğunu açıklama çabasının bir ürünüdür.

Cihad Yolunda Bir Adım Daha İleri

"...Eğer sizden yüz kişi olursa, kafirlerden bin kişiye galebe çalarlar. Çünkü onlar, gerçeği ve neticeyi anlayamayan bir kavimdirler. Şimdi Allah, sizden yükü hafifletti. Bildi ki, sizde bir zayıflık var. Şimdi sizden sabredecek yüz kişi olursa, iki yüzü yenerler. Eğer sizden bin (kişi) olursa, Allah'ın izniyle iki bine galebe çalarlar. Allah, sabredenlerle beraberdir." (Kur'an-ı Kerim: Enfal suresi: 65)

Derleyen: Ferhat Özbadem


Yazar: Ferhat ÖZBADEM - Yayın Tarihi: 28.08.2013 10:53 - Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 08:11

,

4356

Ferhat ÖZBADEM Hakkında

Ferhat ÖZBADEM

1979 yılının bir Haziran günü Adıyaman’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar Ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli dört çocuk babasıdır.

haberdurus.com, zeynepder.org, dunyabizim.com, kitaphaber.com.tr web sitelerinde belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

YAYIMLANMIŞ ESERLERİ

Düşünce: 40 Esas 40 Düstur, Cennetin Anahtarı, Cennetin Yolu, Kur’an’ı Nasıl Okumalı, Kur’an’ın Gölgesinde Hz. Muhammed

Araştırma: Dünden Bugüne İslami Hareket, Edebiyat Gemisinde Düşünce Adamları

Roman: Brezilya, Muaz, Muhammed Mursi, Saffan Bin Muattal

Şiir: Ebrulim.

Deneme: Ortalama Bir Âşık Olmamı Bekleme Benden.

SERİ ÇALIŞMALARI

Tavsiyeler Serisi (10 Kitap):

Aliya İzzetbegoviç, Fethi Yeken, Hasan El Benna, Hasan En Nedvi, Malcolm X, Mevdudi, Mustafa Meşhur, Said Havva, Seyyid Kutub, Yusuf El Karadavi

Roman (Beşir Serisi, 6 Kitap):

Beşir ve Sultan Abdulhamid, Beşir ve Fatih Sultan Mehmet, Beşir ve Gazali, Beşir ve İbn Haldun, Beşir ve Osman Bey, Beşir ve Selahaddin Eyyubi.

Biyografik Roman (Öncüler Serisi, 14 Kitap):

Aliya, Hasan el Benna, Malcolm X,  Mehmet Akif, Mehmet Akif İnan, Meryem Cemile, Metin Yüksel, Mevdudi, Muhammed Ali, Necip Fazıl, Ömer Muhtar, Said Halim Paşa, Seyyid Kutub, Zeynep Gazali.

Mesajlar Serisi (15 Kitap)

Ali Fuat Başgil, Aliya İzzetbegoviç, Cemil Meriç, Fethi Yeken, Hasan El-Benna, Hasan En-Nedvi, Malcolm X, Mehmet Akif Ersoy, Mevdudi, Mustafa Meşhur, Necip Fazıl Kısakürek, Nurettin Topçu, Said Havva, Seyyid Kutub, Yusuf El-Karadavi

Ferhat ÖZBADEM ismine kayıtlı 202 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 17 kitap bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin