Tahtın Kudretli Misafirleri Osmanlı Padişahları - Salih Gülen

Tahtın Kudretli Misafirleri Osmanlı Padişahları - Salih Gülen

Tahtın Kudretli Misafirleri Osmanlı Padişahları - Salih Gülen

13.04.2012 - Esra ŞEN
Tahtın Kudretli Misafirleri Osmanlı Padişahları  -  Salih Gülen
Yitik Hazine Yayınları'nın 2009 yılında neşrettiği "Tahtın Kudretli Misafirleri Osmanlı Padişahları" eserini, Salih Gülen hazırlamış bulunuyor.

Kitabın Takdim yazısını "Baba tarafından Sultan V. Murad ile anne tarafından Sultan Mehmed Reşad'ın soyundan gelen" Şehzade Osman Osmanoğlu Efendi yazmış. Salih Gülen'in de Özsöz'ünde değindiği gibi Osmanoğlu'nun esere önemli katkıları bulunmuş.

Eser için klasik bir Osmanlı tarihi kitabı diyemeyiz. Bol miktarda fotoğraf kullanılmış olan kitap, adeta bir Hânedân albümü niteliğinde. Elbette her padişah dönemi genel hatları ile kitabın içeriğine dahil edilmiş, fakat bunun kitap görsellerinin bir adım gerisinde olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira gerek dönemlerin incelenişindeki metot gerekse verilen bilgilerin genelliği, bize kitabın amacının salt tarihi bilgi vermek değil, verilen öz bilgilerin görsellerle hafızamızda daha doğru ve daha geniş bir yer edinmesini sağlamak olduğunu açıkça gösteriyor.

Kitapta dikkat çeken şeylerden en önemlisi şüphesiz Fotoğraf Arşivi'nin genişliği ve seçkinliği. Ayrıca fotoğrafların baskı kalitesi ve kitabın genel estetiğide takdire şayan. Ara ara yer verilmiş târihi değeri olan fotoğraflarsa ayrı bir kıymet taşıyor. Fotoğraflar için genellikle Topkapı Müzesi ve İstanbul Üniversitesi arşivlerinden yararlanılmış. Önemli ayrıntılardan biri ise görseller için düşülmüş dipnotlar. Bu notlar sayesinde belki çoğu kez rastladığınız Padişah portrelerinin kimlerin eserleri olduğunu ve içeriklerinde yer alan bazı figürlerin ne gibi anlamlar taşıdığını öğrenebilirsiniz. Yine kimi Padişah'ların dönemlerinde yaptırılmış olan Câmii'lerin, Saray'ların, Türbe'lerin, Çeşme'lerin fotoğrafları ve bazı antlaşma belgeleri kitapta yer almakta.

Dikkat çeken şeylerden bir diğeri de her Padişah'ın dönemi başında künyesinin verilmesi. Künyede genel olarak Padişah'ın Ünvan ve Mahlasları, Anne-Baba Adı, Saltanat Yaşı, Doğum ve Vefat Yeri, Erkek ve Kız Çocukları bilgileri bulunmakta.

Kitapta belli aralıklarla hazırlanmış dönemsel haritalar ise Osmanlı Târihi boyunca fethedilmiş ve kaybedilmiş toprakları gösteriyor. Bunların ilki Osmanlı kuruluş dönemine ait. Osman Bey, Orhan Bey, I. Murad, Yıldırım Bâyezid dönemlerinde Beylikten İmparatorluğa yükselişi anlatıyor. İkincisi, Fatih Sultan Mehmet, II. Bâyezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemi Osmanlı İmparatorluğu topraklarının hangi sınırlara ulaştığını, İmparatorluğun yükseliş dönemini inceliyor. Üçüncü harita Osmanlı gerileme devrinde Karlofça Antlaşması (1700) ile Avusturya'ya, Lehistan'a, Venedik'e ve Rusya'ya bırakılan toprakları ve son harita ise 18. Yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin genel görünümünü paylaşmakta.

Bazısı Padişahlar tarafından yaptırılmış tarihi olayları gösteren minyatürler ve gravürler de eserin ayrıcalıklı özelliklerinden biri.

Eser, Osmanlı Tarihini Osman Gazi döneminden(1362-1389), Son Padişah Sultan Mehmet Vahdettin dönemine(1918-1922) kadar bahsettiğimiz usulde incelemekte. Sultan Vahdettin döneminde saltanatın kaldırılmış olması hasebi ile Son Halife Abdülmecid Efendi eserde yer almıyor.

Tarihe ilgisi olanların arşivinde bulunmasını isteyeceği kitaplardan biri olan Tahtın Kudretli Misafirleri Osmanlı Padişahları, özenle hazırlanmış değerli bir eser. Özellikle tarih okumalarına yeni başlamış kimseler için, bilgilerini daha kalıcı kılacak ve ileriki okumalarına güzel katkılar sağlayacak bir içeriğe sahip olduğunu söyleyebilirim.

Emeği geçenlere saygı ile...

İstifadeli okumalar. Esra ŞEN - 13.04.2012

,

3904

Esra ŞEN Hakkında

Esra ŞEN

Sosyoloji öğrencisi. Hılfu'l-fudul'da eğitmen. Osmanlı ve Cumhuriyet Târihi derslerine giriyor. 1988 doğumlu.

Esra ŞEN ismine kayıtlı 34 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin