Tarihte Tefsir Hareketi ve Tefsir Anlayışları, İlahiyat, Ferhat ÖZBADEM

Tarihte Tefsir Hareketi ve Tefsir Anlayışları yazısını ve tüm Ferhat ÖZBADEM yazılarını Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Tarihte Tefsir Hareketi ve Tefsir Anlayışları

12.12.2012 08:19 - Ferhat ÖZBADEM
Tarihte Tefsir Hareketi ve Tefsir Anlayışları

İnsanın bugünü anlayabilmesi, geleceğe yönelik projeler yapabilmesi için, tarihin önemi son derece büyüktür. Zira tarih geçmişin aynasıdır. O bakımdan insanoğlunun tarihe kayıtsız kalması elbette ki düşünülemez. Bireysel ve toplumsal hayatı tanzim ederken, tarihe başvurarak, geçmişte meydana gelmiş olaylardan dersler çıkarıp ibret almak, dün olduğu gibi bugün için de adeta bir zorunluluktur. Öyle ki, bu olayları siyasal, kültürel, toplumsal boyutlarıyla araştırma ve incelemeye tabi tutarak, onlardan bir kısım prensipler ve yasalar çıkarma gerekliliği günümüz için de geçerlidir.

Çağımızda bu gerekliliği iyi kavramış toplumların tarihî olayları derinlemesine araştırdıklarını, bu olayları bütün boyutlarıyla incelediklerini ve araştırmalar esnasında elde ettikleri tarihî dokümanları tasnif ederek koruma altına aldıklarını görmekteyiz. Bunun sonucu elde edilen bilgiler, bulgular ve sebep-sonuç ilişkileri, zamanımızda cereyan eden bir çok olayı anlama ve değerlendirmede günümüz insanına ışık tutmakta, yol göstermektedir.

Ayrıca tarih ve tarihle ilgili diğer bilim dallarının sürekli gelişme göstermiş olduğunu, bu gelişmenin bir sonucu olarak da tarihin çeşitli bilim dallarına ayrıldığını, Tefsir Tarihi'nin de bu dallardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Tefsir açısından baktığımızda, tefsirin başlangıcından itibaren gelişme, duraklama dönemleriyle çeşitli yönlere ayrılma, çeşitli temayül ve anlayışların ortaya çıkması, tefsir metodolojisinin gelişme göstermesi gibi hususlarla, tefsirlerin yazıldığı dönemin ferdî, içtimaî, siyasî ve daha başka birçok yansımaların tespitinin yapılabileceği bir ilim dalı olarak görmek gerekir.

Özetle Tefsir Tarihi, müfessirleri ve eserlerini tefsirlerinde uyguladıklar yöntemlerin ve tefsirde çeşitli anlayışların nasıl ortaya çıktığını, hangi kültür ve medeniyetlerden etkilendiklerini tespit etmeye çalışan bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte biz de tefsir tarihinin bu öneminin bilincinde olarak, detaylara girmeden faydalı olur düşüncesiyle, tefsir tarihi hakkında genel bilgileri özet olarak içeren bir kitaptır.

Üç bölümden meydana gelen bu eserin birinci bölümünde; tefsir, tevil, tercüme kavramlarının sözlük ve terim manaları ile aralarındaki farkları belirlemeye ve Kur'ân tefsirinin önemine dikkat çekmeğe, ikinci bölümde ise; tefsirin genelde rivayet ve dirayet olmak üzere iki kısma ayrıldığını ve bunlara örnek teşkil eden en meşhur tefsir kitaplarını yazarlarıyla birlikte kısaca tanıtmaya çalışıyor müellif.

Üçüncü bölümü ise; içtimaî, felsefî, filolojik, edebi ve konulu tefsir gibi tefsir hareketlerine ve Ehl-i Sünnet, Mu'tezile, Zeydiyye gibi fırkaların tefsire yaklaşımlarına ayırıyor.

Sonuç kısmında ise; "Kur'ân'ın Tefsiri Nasıl Yapılmalı?" başlığı altında, Kur'ân tefsir edilirken nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini belirlemeye gayret ediliyor. Bu bölüm kitabın en verimli bölümü olarak değerlendirilebilir. Bu bölümde özet olarak şu bilgiler beyan ediliyor.

Kur'an tefsirinde Sünnet'in önemi büyüktür. Ancak bu konuda titiz davranarak, mümkün mertebe sahih olanlarını almak, zayıf ve uydurma olanlarından sakınmak gerekir.

Kur'ân tefsirinde başvurulacak en önemli vasıtalardan birisi de Arapçadır. Çünkü Kur'ân, Arap diliyle inmiştir. Fakat bu konuda az kullanılan manalardan sakınmalı daha ziyade, Kur'ân'ın indiği devirde revaçta olan kullanımlara yer verilmelidir.

Sünnet ve Arapça bilgisi ile birlikte diğer Kur'an ilimlerine haiz olduktan sonra tefsir yapılası gerektiği beyan ediliyor. Geçmiş dönem alimlerin eserlerinden ve görüşlerinden istifade ederken günümüz alimlerinin eser ve görüşlerinden de istifade edilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

Klasik bir tefsir tarihi veya tefsir usulü kitabında bulunabilecek bilgileri ihtiva eden eser Kur'an talebelerinin istifade edebileceği kalitede bir çalışmadır.

Tarihte Tefsir Hareketi ve Tefsir Anlayışları
Ali Eroğlu
Ekev Yayınları


Yazar: Ferhat ÖZBADEM - Yayın Tarihi: 12.12.2012 08:19 - Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 17:09

,

3339

Ferhat ÖZBADEM Hakkında

Ferhat ÖZBADEM

1979 yılının bir Haziran günü Adıyaman’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar Ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli dört çocuk babasıdır.

haberdurus.com, zeynepder.org, dunyabizim.com, kitaphaber.com.tr web sitelerinde belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

Yayınlanmış eserleri:

Araştırma-Düşünce: Kur’an’ın Gölgesinde Hz. Muhammed, Cennetin Yolu, Kur’an’ı Nasıl Okumalı, 40 Esas 40 Düstur, Cennetin Anahtarı, Dünden Bugüne İslami Hareket, Edebiyat Gemisinde Düşünce Adamları.

Roman: Muaz, Brezilya, Beşir ve Gazali, Beşir ve Selahaddin Eyyubi, Beşir ve İbn Haldun, Beşir ve Osman Bey, Beşir ve Fatih Sultan Mehmet, Beşir ve Sultan Abdulhamid.

Biyografik Roman: Hasan el Benna, Seyyid Kutub, Mevdudi, Aliya, Malkolm X, Muhammed Ali, Meryem Cemile, Mehmet Akif, Metin Yüksel, Said Halim Paşa, Necip Fazıl Kısakürek, Akif İnan, Ömer Muhtar, Zeynep Gazali.

Tavsiyeler: Hasan el Benna, Said Havva, Yusuf el Karadavi, Hasan en Nedvi, Seyyid Kutub, Mevdudi, Fethi Yeken, Malkolm X, Aliya, Mustafa Meşhur.

Şiir: Ebrulim. Deneme: Ortalama Bir Âşık Olmamı Bekleme Benden.

Ferhat ÖZBADEM ismine kayıtlı 202 yazı bulunmaktadır.

Yorumlar
  • Ömer Faruk KARATAŞ 2012.12.12 10:11

    demircinin tefsir usulü ve tarihi kitabının muhtevasından farklı önemli şeyler var mı?

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin