Tasavvuf Kitapları Listesi

Tasavvuf Kitapları Listesi

Tasavvuf Kitapları Listesi

15.06.2015 - Misafir Köşesi
Tasavvuf Kitapları Listesi

Sulhi Ceylan Kitaphaber okurları için hazırladı...

Tasavvuf, kalp ayağı ile Hakk’a yolculuk yapmaktır. Nefsinin kötü huylarını terbiye etmek, bu kötü huylar yerine güzel ahlakı benimsemek ve Allah’ın her an kişinin kendisi ile olduğunun farkına varmaktır. Gelecek endişesinden kurtulmak, ânın çocuğu olmaktır. Kahır ve lütfu bir eylemek, Hak’tan her haliyle razı olmaktır. Hayvani sıfatlardan melekî sıfatlara yelken açmaktır. Yani tasavvuf bir terbiye yoludur.

Cüneyd-i Bağdadi hazretleri ise tasavvufu; sulhu olmayan bir cenk olarak tanımlar. Kişi sürekli kalbinin kapısında nöbet beklemeli, kalbine ağyarı bir an bile sokmamalıdır.

Günümüzde tasavvufa olan rağbetin artması sebebiyle modernizim, tasavvufu da meta haline getirmek istemektedir. Bu sebeple Allah dostlarının hayat hikâyeleri romanlaştırılmakta, edebi eserlerin içine sos olarak mistik unsurlar katılmakta ve insanların maneviyat ihtiyacı suni tedbirle giderilmek istenmektedir. Öncelikle hiçbir tasavvufi eser popüler olmak kaygısıyla yazılmaz. Bu  durum tasavvuf anlayışıyla birebir zıttır. Ayrıca bu kitapları yazan arkadaşlar tasavvufla sadece kitabi olarak ilgilendikleri için bölük pörçük bilgileri ve nâkıslıklarını bu kitaplarına yansıtmaktadırlar. Bu sebeple biz de tasavvufu kitaptan öğrenmek isteyenlere kılavuz olmak için kitap listesi hazırladık. Listedeki 25 eser sırayla okunmalıdır. Son olarak şunu hatırlatmalıyım: Tasavvuf kal ilmi değil hal ilmidir. Yani kişi, tasavvufî kitapları okuyarak Allah’a varamaz. Sadece teorik olarak biraz bilgi edinir. Tasavvuf bir mürşidin dizi dibinde terbiye görerek öğrenilir vesselam.

Tasavvuf Kitapları

 1. Ana Hatlarıyla Tasavvuf – H. Kâmil Yılmaz
 2. Tasavvufa Giriş – Mahmut Erol Kılıç
 3. İmandan İhsana Tasavvuf – Osman Nuri Topbaş
 4. Kaynaklarıyla Tasavvuf – Dilaver Selvi
 5. Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi – Mustafa Kara
 6. Tasavvuf ve Tarikatlar – Selçuk Eraydın
 7. KitabüzZühd – İmam Beyhaki
 8. Hikem-i Atâiyye – Ataullah İskenderî
 9. Fethu’rRabbânî – AbdülkâdirGeylânî
 10. Tasavvuf Terimleri Sözlüğü – Süleyman Uludağ
 11. Kuşeyri Risalesi – AbdulkerimKuşeyri
 12. Keşfu’lMahcub (Hakikat Bilgisi) –Hücvirî
 13. Kûtu’lKulûb – EbûTâlib el-Mekki
 14. İhyâ-u Ulumid-din – İmam Gazali
 15. El-Luma – Ebu NasrSerrâc
 16. Avârifu’l Maârif – EbûHafs Ömer Sühreverdi
 17. Er-Riaye – El Muhâsibi
 18. Bahâeddîn Nakşbend (Hayatı, Görüşleri, Tarîkatı) – Necdet Tosun
 19. Abdülkadir Geylani (Hayatı, Eserleri, Görüşleri) – Dilaver Gürer
 20. Mantıkut-Tayr - Feriduddin Attar
 21. Tezkiretü’l Evliyâ – FerîdüddînAttâr
 22. Nefehâtü’l Üns – Abdurrahman Câmî
 23. Reşahât –  Mevlânâ Ali b. Hüseyin Es-sâfî
 24. Behçetüs Seniyye - Muhammed b. Abdullah el-Hânî
 25. İlahî Fetihler - İbnAcîbe el-Hasenî
 26. Hadaikul Verdiyye - Abdülmecid Hânî
 27. Kalplerin Keşfi – İmam Gazali
 28. Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar – Mustafa Kara
 29. Mesnevi Tercümesi –  Şefik Can
 30. Müzekkin Nüfus - Eşrefoğlu Rumi
 31. Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü - Heyet
 32. Bir Sufinin Portresi – İbn Arabî
 33. Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri – Mustafa Kara
 34. Lemaât – Fahreddin-i Irakî
 35. Muhyiddinİbni Arabi Hayatı ve Çevresi – Nihat Keklik
 36. Mektubât – İmam-ı Rabbânî
 37. Tasavvuf Sözlüğü - Mustafa Rasim Efendi
 38. Letâifu’l İşârât – Abdulkerim El Kuşeyri
 39. Ruhu’l Beyan Tefsiri – İsmail Hakkı Bursevi
 40. Fususu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi – Ahmed Avni Konuk
Misafir Köşesi - 15.06.2015

,

4720

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

2010-2017 yılları arasında destek vermiş arkadaşlarımızın yazıları... İlaveten alıntı olmadan ya da talepleri üzerine daha önce yayınlanan yazıları misafir ettiğimiz kalemlerin yazılarını bu profilde paylaşmaktayız.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin