Tasavvuf Kitapları Listesi, Kara Tahta, Misafir Köşesi

Tasavvuf Kitapları Listesi yazısını ve tüm Misafir Köşesi yazılarını Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Tasavvuf Kitapları Listesi

15.06.2015 13:00 - Misafir Köşesi
Tasavvuf Kitapları Listesi

Sulhi Ceylan Kitaphaber okurları için hazırladı...

Tasavvuf, kalp ayağı ile Hakk’a yolculuk yapmaktır. Nefsinin kötü huylarını terbiye etmek, bu kötü huylar yerine güzel ahlakı benimsemek ve Allah’ın her an kişinin kendisi ile olduğunun farkına varmaktır. Gelecek endişesinden kurtulmak, ânın çocuğu olmaktır. Kahır ve lütfu bir eylemek, Hak’tan her haliyle razı olmaktır. Hayvani sıfatlardan melekî sıfatlara yelken açmaktır. Yani tasavvuf bir terbiye yoludur.

Cüneyd-i Bağdadi hazretleri ise tasavvufu; sulhu olmayan bir cenk olarak tanımlar. Kişi sürekli kalbinin kapısında nöbet beklemeli, kalbine ağyarı bir an bile sokmamalıdır.

Günümüzde tasavvufa olan rağbetin artması sebebiyle modernizim, tasavvufu da meta haline getirmek istemektedir. Bu sebeple Allah dostlarının hayat hikâyeleri romanlaştırılmakta, edebi eserlerin içine sos olarak mistik unsurlar katılmakta ve insanların maneviyat ihtiyacı suni tedbirle giderilmek istenmektedir. Öncelikle hiçbir tasavvufi eser popüler olmak kaygısıyla yazılmaz. Bu durum tasavvuf anlayışıyla birebir zıttır. Ayrıca bu kitapları yazan arkadaşlar tasavvufla sadece kitabi olarak ilgilendikleri için bölük pörçük bilgileri ve nâkıslıklarını bu kitaplarına yansıtmaktadırlar. Bu sebeple biz de tasavvufu kitaptan öğrenmek isteyenlere kılavuz olmak için kitap listesi hazırladık. Listedeki 25 eser sırayla okunmalıdır. Son olarak şunu hatırlatmalıyım: Tasavvuf kal ilmi değil hal ilmidir. Yani kişi, tasavvufî kitapları okuyarak Allah’a varamaz. Sadece teorik olarak biraz bilgi edinir. Tasavvuf bir mürşidin dizi dibinde terbiye görerek öğrenilir vesselam.

Tasavvuf Kitapları

 • Ana Hatlarıyla Tasavvuf – H. Kâmil Yılmaz
 • Tasavvufa Giriş – Mahmut Erol Kılıç
 • İmandan İhsana Tasavvuf – Osman Nuri Topbaş
 • Kaynaklarıyla Tasavvuf – Dilaver Selvi
 • Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi – Mustafa Kara
 • Tasavvuf ve Tarikatlar – Selçuk Eraydın
 • KitabüzZühd – İmam Beyhaki
 • Hikem-i Atâiyye – Ataullah İskenderî
 • Fethu’rRabbânî – AbdülkâdirGeylânî
 • Tasavvuf Terimleri Sözlüğü – Süleyman Uludağ
 • Kuşeyri Risalesi – AbdulkerimKuşeyri
 • Keşfu’lMahcub (Hakikat Bilgisi) –Hücvirî
 • Kûtu’lKulûb – EbûTâlib el-Mekki
 • İhyâ-u Ulumid-din – İmam Gazali
 • El-Luma – Ebu NasrSerrâc
 • Avârifu’l Maârif – EbûHafs Ömer Sühreverdi
 • Er-Riaye – El Muhâsibi
 • Bahâeddîn Nakşbend (Hayatı, Görüşleri, Tarîkatı) – Necdet Tosun
 • Abdülkadir Geylani (Hayatı, Eserleri, Görüşleri) – Dilaver Gürer
 • Mantıkut-Tayr - Feriduddin Attar
 • Tezkiretü’l Evliyâ – FerîdüddînAttâr
 • Nefehâtü’l Üns – Abdurrahman Câmî
 • Reşahât – Mevlânâ Ali b. Hüseyin Es-sâfî
 • Behçetüs Seniyye - Muhammed b. Abdullah el-Hânî
 • İlahî Fetihler - İbnAcîbe el-Hasenî
 • Hadaikul Verdiyye - Abdülmecid Hânî
 • Kalplerin Keşfi – İmam Gazali
 • Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar – Mustafa Kara
 • Mesnevi Tercümesi – Şefik Can
 • Müzekkin Nüfus - Eşrefoğlu Rumi
 • Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü - Heyet
 • Bir Sufinin Portresi – İbn Arabî
 • Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri – Mustafa Kara
 • Lemaât – Fahreddin-i Irakî
 • Muhyiddinİbni Arabi Hayatı ve Çevresi – Nihat Keklik
 • Mektubât – İmam-ı Rabbânî
 • Tasavvuf Sözlüğü - Mustafa Rasim Efendi
 • Letâifu’l İşârât – Abdulkerim El Kuşeyri
 • Ruhu’l Beyan Tefsiri – İsmail Hakkı Bursevi
 • Fususu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi – Ahmed Avni Konuk

Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 15.06.2015 13:00 - Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 22:34

,

6789

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

Kitaphaber ailesine misafir olmuş konuk yazarların yazılarını bu profilde bulabilirsiniz.

Misafir Köşesi ismine kayıtlı 173 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin