Tasavvufa Giriş - Hülya Küçük

Tasavvufa Giriş - Hülya Küçük

Tasavvufa Giriş - Hülya Küçük

21.03.2011 - Seher ORTAÖNER
Tasavvufa Giriş - Hülya Küçük

Arapça bir kelime olan ''Tasavvuf'' kelimesinin etimolojik olarak birçok anlamı öne sürülmüşse de kabul gören görüş ''suf'' kelimesinden geldiğidir. Ki bu anlama gelmesi ilk sufilerin Hz. Peygamber gibi ''suf '' elbisesi giymeleri, dünya süsüne ve gösterişine sırt dönmelerinin bir sembolü olarak bütünlük arz eder. Kavram olarak ise Tasavvuf, her dinde var olan mistisizmin adıdır...

Kitap beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; kısaca tasavvuf kelimesinin manasının verilmesi akabinde amacından ve gerekliliğinden, ruh sağlığı açısından önemlilik arz ettiğinden tutun da diğer bilimlerle ilişkisine kadar kısa başlıklar altında tasavvufun sadece İslami çerçevede sınırlandırılmaması anlatılıyor...

İkinci bölümde; tasavvufun temel inceleme alanları başlığı altında tasavvufi ekol ve tarikatlerin kolları, diğer oluşumlarla ilişkileri, İslam düşüncesindeki yeri, günümüzdeki durumu ile ilgili çağdaş araştırmaları yer alıyor. Temel kavramlar olarak ise; mekan, kurum ve kıyafetleri betimleyenler, sufi pratiklerini betimleyenler, epistomolojik betimleyiciler, sufi hallerini / ontolojik ve psikolojik durumlarını betimleyenler altbaşlığı altında önemli olan konular ayrı ayrı ele alınmış...

Üçüncü bölümde; tasavvufun temel kaynakları ana başlığı altında kaynakların konuları ele alış tarzları ve büyük tasavvuf teorisyenleri: Üç Okyanus - Gazzali, Muhyiddin İbn Arabi ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin kısaca hayatları ve tasavvuf hakkında çalışmaları yer alıyor...

Dördüncü bölümde; tasavvufun doğuş sebepleri ve dönemi, gelişme ve yükselme dönemi, gerileme ve duraklama dönemi ve son olarak günümüzdeki tasavvuf gerçeğinin dünyadaki durumları ele alınmış...

Beşinci bölümde; tasavvufun temel problemleri başlığı altında kavram kargaşası ve tasavvufun eksoterik ifadesi, tasavvufi şahsiyetler etrafındaki menkıbevi örgü ve tasavvufu İslamiliği konusundaki problemler dile getirilmiş...

Hücvîrî, '' Sufi, ibare ve işaretten memnûdur ( kendisine söz ve işaretle konuşmak yasaktır ) der; çünkü tasavvuf yaşanarak ve tecrübe ederek öğrenilen bir bilimdir...

Tasavvufun doğuşunda en büyük etken, insanın yapısında bu yöne doğru olan eğilimdir. Kur'an '' Ey insan, sen Rabbine doğru çabalar da çabalarsın, sonunda O'na kavuşursun ( inşikak 84:6 ) buyururken insandaki bu özelliğe dikkat çekmiştir. İnsan da Allah'ı aramaya doğru olan eğilim, tasavvuf ilmine duyulan ihtiyaç bölümünde genişçe yer almıştır...

Son olarak sonuç ve değerlendirme bölümünde ise tasavvufun bütün İslam bilimleriyle olan yakın ilgisi olduğu kadar, sosyal ve fen bilimlerinin hepsiyle de yakın ilişki içerisinde olan bir bilim dalı olduğu vurgulanmış ve tasavvufun orijinde bir zühd hareketi / dünyaya başkaldırıdan başka birşey olmadığını söyleyerek konuya dair son kelamlarını etmiş yazar...

Bizlerinde görüşü şudur ki; günümüzde tasavvufun manasını ve gerekliliğini bilmeden tasavvufa karşı durum halk eden bazı insanların ilk önce kendilerini her yönde geliştirmeleri gerekir diyor ve akabinde Doç. Dr. Hülya Küçük'ün tasavvuf hakkında bu enfes kitabını ısrarla tavsiye ediyoruz...

Tasavvufa Giriş
Doç. Dr. Hülya Küçük
Dem Yayınları
229 Sayfa

Seher ORTAÖNER - 21.03.2011

,

3491

Seher ORTAÖNER Hakkında

Seher ORTAÖNER

Konya'da yaşamaktadır. İlahiyat fakültesi mezunudur. Hüsn-i Hat ve Ebru ile ilgilenmektedir.

Seher ORTAÖNER ismine kayıtlı 17 yazı bulunmaktadır.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin