VUSLAT DERGİSİ KASIM SAYISI “İMAM ŞÂFİÎ ÖZEL” SAYISI OLAR

VUSLAT DERGİSİ KASIM SAYISI “İMAM ŞÂFİÎ ÖZEL” SAYISI OLARAK ÇIKTI!

VUSLAT DERGİSİ KASIM SAYISI “İMAM ŞÂFİÎ ÖZEL” SAYISI OLARAK ÇIKTI!

04.11.2017 - Kitaphaber
VUSLAT DERGİSİ KASIM SAYISI  “İMAM ŞÂFİÎ ÖZEL” SAYISI OLARAK ÇIKTI!

Genel yayın yönetmenliğini İlhami Pınar’ın editörlüğünü ise Ziya Gündüz’ün üstlendiği Vuslat Dergisi, 197. sayısında İmam Şafii (rh.a.) özel dosyasıyla çıktı. Dergi daha önce; “Namaz”, “Ehl-i Sünnet”, “Kur’an”, “Hadis”, “Hz. Muhammed”, “Sahabe”, “İmam Ebu Hanife” konularını özel sayı olarak gündeme getirmiş ve bu sayılar okuyucu tarafından büyük ilgi görmüştü. Bu yıl dergi, insanların dikkatini İslam Ümmetinin mutlak müctehidlerinden birisi olan, İmam Muhammed b. İdris eş- Şafii’ye dikkat çekmektedir.

21.Yüzyılda İmam Şafii Anlamak

Mezheb imamlarını tanımak, fıkıhtaki usûl ve sistemlerini araştırmak, fıkıh tarihini ve İslâm hukukunu öğrenmek demektir. Herhangi bir ilim tarihini incelemek, o ilmi kendisini inceleyip, öğrenmektir. Zira bu şekilde bir çaba, o ilmin esaslarının meydana gelişini, teşekkül etmesinde hangi merhalelerden geçtiğini bilinmesinde önem arz etmektedir. Bundan dolayıdır ki, imamların hayatını bilmekte fayda telakki etmekteyiz.

İmam Şâfiî, Hicrî 184 senesinde Bağdad’da yaptığı ilk seyahatten dönünceye kadar müstakil bir mezheb kurmayı düşünmemiş, hali hazırda hocası olarak kabul ettiği İmam Mâlik’in görüşlerini savunmuş ve onun talebesi olduğunu dile getirmiştir. Hattâ Medine fıkhını savunur, “Ehl-i Rey” ile münakaşa ederdi. İmam Bağdad’da İmam Muhammed eş- Şeybani’yle tanışmış ve kitaplarını inceleme fırsatı bulmuştur. Bu olgunlaşma ve tecrübeden sonra, İmam sanki: “Ehl-i Rey”in fıkhı ile “Ehl-i Hadis”in fıkhını birleştirmek, yeni bir ekol ve yeni bir düşünce ortaya koymak istemiştir. Hocası İmam Mâlik’in görüşlerini, bir öğrenci gözüyle değil, daha geniş açıdan bakarak tenkit etmiş, Irak âlimleriyle yaptığı münakaşalarda onların fıkhını öğrenmesine vesile olmuştur. Bunun içindir ki İmam Şâfiî, yeni bir düşünce ve yönelişe ihtiyaç duymuştur.

İmam Şafii’nin Hayatını İkiye Ayırmak

İmam Şâfiî’nin hayatına araştıranların da bildikleri gibi, imamın hayatını ikiye ayırmak mümkündür. Birinci dönem Hicaz ve Bağdad, ikinci dönem Mısır bölgesidir. İmamın ilmî şahsiyeti, bu bölgelerde şekillenmiş olduğu bilinmektedir.

Esasen fıkhının değişimi ve ilim tarihine damga vurduğu dönem Mısır’a hicretiyle olmuştur. Mısır’a gittikten sonra daha önceki görüşlerinin birçoğundan dönmüş, hattâ kadim görüşlerinin rivayetini yasaklamış olduğu rivayet edilmektedir.

İmam Şâfiî’nin Sünnet’e bakışı, Mısır’da olgunluk seviyesine ulaşmış ve Sünnet hakkındaki hüccet düşüncesinin burada şekillendiğini öğreniyoruz. O, Sünnet’in hüccet oluşunu savunurken verdiği cevaplar, İslâm düşüncesine damga vurmuştur.

Dergide Bazı Konu Başlıklar

Büyük Müctehid İmam Şâfiî’yi Anlamak ve Anlatmak

İmam Şâfiî’nin Fıkıh Düşüncesine (Usulüne) Genel Bir Bakış

İmam Şâfiî’nin Hayatı

Rivayetler Zemininde Şâfiî’nin Akidevî Görüşleri

İmam Şâfiî (rh.a.): Zulme ve Zalime Karşı

İmam Şafii’nin Kadim ve Cedit Görüşleri

İmam Şafiî’nin Nesh Anlayışı

İmam Şâfiî’nin Sünnet Anlayışı

İmam Şâfiî’nin Fıkıh Düşüncesinin Mezhebleşme Süreci

Bir Mâlikî Olarak İmam Şâfi

İmam Şâfiî’nin İstihsâna Bakışı

İmam Şafii ve Eserleri

Şâfiî’nin Nassları Anlama ve Yorumlama Usûlü

İmam Şâfiî’nin Sahâbe Görüşleri Karşısındaki Durumu

İmam Şafiî’nin Hanefî Çevreyle Münasebetleri

Şafii Mezhebi Müctehitlerinin İmam Şafii’ye Muhalefeti

İmam Şafii ve Ehlibeyt Sevgisi

İmam Şafiî Kitaplığı

Dergide Yazısı Olan Yazarlar

Doç. Dr. Soner Duman, Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi, Prof. Dr. Sahip Beroje, Doç. Dr. Abdurrahman Candan, Doç. Dr. İshak Emin Aktepe, Yrd. Doç. Dr. Nail Okuyucu, Yrd. Doç. Dr. Muammer Arangül, Yrd. Doç. Dr. Muhittin Özdemir, Seyfulislam Çapanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Muammer Bayraktutar, Yrd. Doç. Dr. Taha Nas, Yrd. Doç. Dr. Yunus Araz, Mehmet Fırat, Dr. Şerafeddin Kalay Abdullah Dâî, Necmeddin Salihoğlu, İlhami Pınar…

Dergi Hakkında Detaylı Bilgi İçin: 0(216) 612 78 22) www.vuslatdergisi.com

Kitaphaber - 04.11.2017

,

1444

Kitaphaber Hakkında

Kitaphaber

Yayınladığımız ajans haberlerini bu profilden paylaşıyoruz.

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin