40 Mektup - M. Fatih Çıtlak, İlahiyat, Misafir Köşesi

40 Mektup - M. Fatih Çıtlak yazısını ve Misafir Köşesi yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

40 Mektup - M. Fatih Çıtlak

10.10.2011 11:28 - Misafir Köşesi
40 Mektup - M. Fatih Çıtlak

Fatma Fidan, Kitaphaber için kaleme aldı.

Ankâzâde Halil Efendi'nin, Tûti İhsan Efendi'ye yazdığı mektuplar şeklinde okuyucuya sunulan bir eser 40 Mektup. Mahmud Erol Kılıç Bey'in takdimi ile başlıyor ve yazarımız M. Fatih Çıklak'ın önsözü ile devam ediyor. Çıtlak bu bölümde, mektubun muhtevâsından, hususi oluşuyla günümüz iletişim araçlarıyla farkından, ayrıca yazılan satırların ve o satırların zarfın içerisinde bulunuşunun tılsımdan bahsediyor.

Mektupla ilişkisini ise; "Bendenizin hayatında da çok mektuplar oldu. Şahsıma gönderilmiş mektuplar çok az, ancak mektuplarla haşır neşirliğim epeyce fazladır, diyebilirim. Küçükken hocalarımın mektuplarını yazar, kaleme alırdım. İmam-ı Rabbani'nin, daha sonra da Üstad Said-i Nursî'nin mektubâtıyla epeyce meşgul oldum. Şeyh Esad Erbilî en-Nakşibendî'nin mektubatını da saymadan geçemeyeceğim. Çanakkale'de ki ruhu, bir erin mektubunda hissettim. Mahir İz Hoca'nın ve o kuşağa mensup üstadların mektupları, birbirleriyle yazışmaları hususi hallerin ifşaatı gibi gelmiştir. Seneler böylece geçti. Bundan 25 sene evvel çok kıymetli bir zatın huzurunda bulunmak nasip oldu. Kendilerinin yazdırmış olduğu yüzlerce mektubu kaleme aldım ve bazı meşayihin mektuplarının tercümesini bizzat kendileriyle istişare ederek hizmette bulundum." sözleriyle ifade ediyor. Ve ekliyor; "Tasavvuf neş'esine sahip olan zatlar konuşuyorlar amma bizim gibi konuşmuyorlar, yazıyorlar amma bizim gibi yazmıyorlar. Hele mahrem sohbetleri ve mektupları ayrı bir âlem adeta. Birçok müşkilimi sohbetleri ve mektupları vesilesiyle çözdüğümü bu kitabı kaleme almadan evvel fark ettim ve düşündüm."

Bu vakıa, şeyhiyle mektuplaştığını bilmeyen müridin hikâyesidir.

Mektuplarda sözü edilen Tûti İhsan Efendi isimli genç, Kumanova(Makedonya)'da yaşar. Bu zatın mektuplaştığı şeyh, Ankâzâde Halîl Efendi, Köstendil(Bulgaristan)'dedir. Halîl Efendi Kumanova'da yaşarken sebebini bilmediğimiz çalkantılı bir dönemden sonra birtakım hadiselerden dolayı kendi muhitinden hicret eder ve İhsan Efendi Köstendil'deki münzevî hayatı tercih eder. İhsan Efendi ile Halîl Efendi'nin ayrıca akrabalık bağı vardır. Bu zat, gencin babasının amcasıdır. Hem bu yakınlık sebebiyle hem de bu zatın büyük bir sofi olduğunu çocukluğundan beri işittiği için onu danışabileceği bir büyüğü olarak düşünmüştür.

Bu buluşmayı hızlandıran vakıaysa, tasavvufa alaka duyduğu sıralarda Kumanova'ya nadiren gelen bir şeyhin meclisinde bulunması ve çok tesiri altında kalmasıdır. Çok etkilenmiştir ama hiç bilmediği bu manevi cazibeye birdenbire atılmak ve yanlış yapmak korkusu onu istişareye sevketmiştir. Etrafındakilerin ilmine ve bu sahadaki tecrübelerine itimat edemez. Zaten gelen şeyhle de konuşma imkanı bulamamıştır. Çünkü bu zat hem çok yaşlı hem de fazla sohbet etmeden, sadece birkaç kişiyle görüşüp nereye gittiği belli olmadan sırra kadem basar haldedir. Bunun üzerine hemen babasının amcası olan zatın izini sürer ve edindiği bilgiye göre mektup göndermeye karar verir. Bu mektupta kendisini, halini ve yakın zamanda tanışmış olduğu şeyhe kadar pek çok şeyi satıra döker. Mektubun şeyhe ulaştığını cevaben yazılan mektupla öğrenir ve hayatı tamamen değişir...

Kitap; edep, erkân, tasavvuf, tarîkat, intisab, derviş çeyizi, derviş ıstılahları, halîfelerin halleri, tasavvufta yol katettiğini düşünüp de yol katedemeyenlerin durumu gibi hususların aktarıldığı, esasında birçok mektubun ve mürşidâne sohbetin hulâsası niteliğini taşıyor. Gelen mektuplar biçiminde sunulması okuyucuyu, kendisini mürid hissederek satırlara muhatap olabilmesini sağlıyor. Yaşadığımız çağda içinde bulunduğumuz tasavvufi mevzuların ve dahî sorunların âleni bir dille işlenişi kitabı bahsedilenin dışında da özellikli kılıyor.

Her mektubun başlayış ve bitiş kısımları insanı bir müddet dua makamında tutuyor ve niyazda bulunmasına vesile oluyor..

Tasavvuf neş'esine sahip ve ehl-i tarikatin hallerini merak edenlerin okumaktan zevk alacakları ve istifade edebilecekleri muazzam bir eser.

Yazan ve yazılana rahmet, hazırlayana selamet, okuyana da feyz ü bereket niyaz ederim.

40 Mektup
M. Fatih Çıtlak
Sufi Yayınları
318 Sayfa


Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 10.10.2011 11:28 - Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 09:18
4518

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

Kitaphaber ailesine misafir olmuş konuk yazarların yazılarını bu profilde bulabilirsiniz.

Misafir Köşesi ismine kayıtlı 1037 yazı bulunmaktadır.