Akaid Kitapları Listesi, İlahiyat, Ferhat ÖZBADEM

Akaid Kitapları Listesi yazısını ve Ferhat ÖZBADEM yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Akaid Kitapları Listesi

08.12.2021 09:00 - Ferhat ÖZBADEM
Akaid Kitapları Listesi

Bu dünyada müslümanlar için en önemli mesele iman/akide meselesidir. Bu konuda sahih ve derinlemesine bir bilgi sahibi olması gerekir. Bu konuda araştırma yapan, bilginin gücüne inanan, ilmi çalışmalar yapacak arkadaşlara kapı aralayıp yol göstermesi gayesi ile Türkçe telif ve tercüme eserleri kısaca tanıtmaya gayret ettik. Bu kitapların birçoğunu tetkik etmek ile birlikte bir kısmına bir vesile göz gezdirmiş biri olarak, akaid konusunda farklı âlimlerin eserlerinden istifade edilmesi gerektiğini söyleyebilirim.

Fıkhı Ekber / İmamı Azam Ebu Hanife / Hisar Yayınları

Fıkhı Ekber'in Hanefi fıkıh ekolü kurucusu İmamı Azam Ebu Hanife olarak bilinen Numan bin Sabit'e aittir. Kitabı değerli ilim adamı AIiyyul-Kari şerh etmiş olup İmam Azam'ın "el-Vasıyye" adlı kitabı ile diğer kitaplarda bulunan İmam Azam'a ait düşünceleri bir araya getirerek ve Razi, Taftazani, Konevi, gibi Ehl-i Sünnet tarafından tanınmış âlimlerin fikirlerinden de istifade ederek şerh etmiştir. Tercümede anlaşılır ve sade bir dil kullanılmış. Mütercimi Vehbi Yavuz'dur. Aliyyül-Kari, kitabın sonunda inanç esaslarına ilâve edilen diğer görüşleri de zikretmiş ve küfür sözleri ile ilgili bütün fetvaları bir araya getirerek bugün müslümanlar için inanç bakımından tehlike arz eden söz, düşünce ve davranışları kaynaklarından naklederek bir araya getirmiştir.

Tahavi Şerhi / İmam Tahavi / Guraba Yayınları

Tahavi şerhi, selef ekolü usulü ile şerh yapan imam Tahavi'ye aittir. İbn Ebi'l-İzz ed-Dımeşkî el-Hanefî şerh etmiştir. Beşir Eryarsoy Hoca tercüme etmiştir. Bu eserin farklı baskıları mevcuttur. Metin ve şerhi şeklinde olan şekli ile birlikte sorulu cevaplı olan şekli de vardır. Roman boy şekli de vardır ciltli şekli de vardır. Arş'a istiva konusunda selef ekolü görüşü izah ediliyor.

Tevhid / İmam Maturidi / Diyanet Vakfı Yayınları

Ehlisünnet ekolünde itikadi iki koldan biri olan Maturidiye kolunun kurucusu İmam Maturidi'nin eseridir. Maturidiye ekolüne bağlı olanların temel kaynak kitabıdır. Tarihi süreç içinde birçok şerhi yapılmış ve reddiyesi yazılmış bir eserdir.

Maturidiye Akaidi / Nureddin Es-Sabuni / Marmara İlahiyat Vakfı Yayınları

Maturidiye Akaidi, Nureddin es-Sabuni'nin el-Bidaye fî usuli'd-din isimli kitabıdır. Müellif Önce el-Kifaye adıyla hacimli bir eser yazmış, sonra bunu hulâsa ederek el-Bidaye'yi meydana getirmiştir. Bu sebeple kitap takdire şayan bir itina ve dikkat mahsulü olmuştur. Okunduğunda da kolayca anlaşılacağı üzere klâsik Kelâm kitaplarının hemen bütün bahislerini ihtiva eden eserin dili sağlam, tertibi güzel, ifadesi açıktır. Müellif, kitabında Ehl-i sünnet ve Maturidiye görüşlerini ispat ve izah ettikten başka tarafların fikirlerini kısa ve öz olarak nakletmiştir.

İmamı Azam'ın Beş Eseri / İmamı Azam Ebu Hanife / İFAV Yayınları

Eser İmamın akaid ağırlıklı beş risalesinin birleştirilmesinden müteşekkildir. Bu beş risale;

  • el-Fıkhu'l-Ekber: Ebu Hanife'nin oğlu Hammad'ın babasından naklettiği en şöhretli eseridir. Ayrı silsilelerle zamanımıza kadar gelen birbirinden kısmen farklı üç nüshası vardır. Bu eser başta Ebu Mansur el-Matûridi olmak üzere birçok âlim tarafından şerh edilmiştir. Müteaddit defalar Türkçeye çevrilmiştir. Ehl-i Sünnet akidesini, kısa, özlü ve son derece ihatalı bir şekilde ifade etmektedir.
  • el-Fıkhül-Ebsât: Bu eser, oğlu Hammad, öğrencisi Ebu Yusuf ve Ebu Muti' b. Abdillah el-Belhi tarafından rivayet edilmiştir. Sual-cevap tarzında olup yazma nüshaları Kahire Kütüphanesi VII/353'de olan bu risale, Ata el-Cürcâni tarafından şerh edilmiştir.
  • el-Âlim ve'l-müteallim: Bu risalede, öğrencisi Ebu Mukatil'in sorduğu sualler Ebu Hanife tarafından cevaplandırılmaktadır. Bu eser de Kahire Kütüphanesi VII/553'de kayıtlıdır. el-Pezdevî de "Usûl'ünün mukaddimesinde eserin Ebu Hanife'ye ait olduğunu belirtmektedir.
  • er-Risâle: Bu eser, Ebu Hanife tarafından Basralı âlim Ebu Osman el-Betti'ye gönderilmiştir. Kendisi hakkında Mürcie'den (Küfürle beraber amelin fayda vermediği gibi, inanılınca işlenen günahların da zarar vermeyeceğini iddia eden bir İslam fırkası.) olduğu hususundaki ithamları reddetmektedir. Eser yukarıda belirtilen rivayetlerle el-Pezdevinin aynı yerdeki şahadeti ile imama nisbet edilmektedir. Yazma nüshaları Kahire Kütüphanesi VII/203, 553'de kayıtlıdır.
  • el-Vasıyye: Avrupa kütüphanelerinde ve Kahire Kütüphanesinde (V/264) muhtelif nüshaları bulunan bu eserin Molla Hüseyin b. İskender el-Hanefi, Ekmelüddin el-Baberti ve el-Hâdimî tarafından yazılmış şerhleri mevcuttur. el-Baberti şerhinin Nuru Osmaniye, Ayasofya, Bayezid ve Selim Ağa kütüphanelerinde yazma nüshaları mevcuttur.

İslam Akaidi / Hasan Karakaya / Beka Yayınları

Tam 30 yıllık bir birikimin meyvesi olarak istifademize sunulan bu eser, Türkçe telif akaid kitapları içinde bir numara olma özelliği taşıyor. Âlim şahsiyet Hasan Karakaya Hocaefendinin (gazete köşe yazarı değil) irfan dolu titiz çalışmaları sonucu yazdığı eser görselliği ile dikkat çekiyor. Lüks kapak, sarı şamua kâğıt ve özenli baskısı ile hak ettiği kalitede basılmış. Eserde takip edilen yöntem; konu başlığı verildikten sonra, konu ile ilgili lügavi ve ıstılahi tanım verildikten sonra, farklı görüşlerdeki ekol ve şahısların delilleri ayetler ve hadisler olarak verildikten sonra müellif kendi kanaatini beyan ediyor. Günümüz şartlarını göz önünde bulunduran müellif anlaşılır bir dil ve yöntem takip ediyor. Verilen bilgi ve delillerin hepsinin sayfanın alt tarafında dipnot olarak belirtilmesi araştırmacılar için bulunmaz bir güzellik. Dipnotların sayısına ve kaynakların çeşitliliğine bakınca eserin meydana geliş sürecinde verilen emekler daha iyi anlaşılıyor.

Akidetül Tevhid / Ahmed Muhammed Davud / Ravza Yayınları

Tevhid ve iman ile ilgili her konuda delil olarak ayet ve sahih hadis veren eser, konuların izahında selef âlimlerinden yaptığı alıntılar ile dikkat çekiyor. İmanın şartlarını ayrıntılı bir şekilde ele alan bir çalışmadır.

İtikat Üzerine / İhsan Eliaçık / İnşa Yayınları

Yazar, takip edilen usul bölümünde, İslami ekoller için kadim tartışma konularından biri olan "ahad hadisler itikadda delil midir?" tartışmasından "ahad hadisin itikada delil olamayacağı" görüşünü ortaya koyuyor. "İtikad bu" bölümünde; imandan sonra gerekli olan öncelikli amellerin namaz ve infak olduğu şeklinde izah edilmesi, yazarın o günden bugün savunmuş olduğu "mülk-adalet-infak" fikir hikemiyatının alt yapısı olduğuna işaret ediyor. Kur'an'da nelere iman edileceği, nasıl iman edileceği ile ilgili ayetler ard arda sıralanıyor. Yalnız, konuyla ilgili mütevatir hadisler ele alınmıyor. Kader konusu ile ilgili olarak; Kur'an'daki kader-kaza ile ilgili ayetlerden dolayı iman edilmesi gerektiği, Allah'ın (cc) kazaları takdir etmesinin var olduğu lakin kaderin ne olduğu ve nasıl cereyan ettiği konusunda tartışmalar olduğunu, ilerde buna değinileceği beyan ediliyor.

Tevhid / Hasan El Benna / Madve Yayınları

Merhum ve mücahit Şehit Hasan El Benna hazretlerinin Müslüman Kardeşler mecmuasında islam akaidine dair eşsiz ve nadide tefrikalarını yayınlamıştı. O, bu makalelerini islam topluluğuna ithaf etmişti. El Benna'nın akaid ile ilgili makalelerini derleyen ve bu eseri istifademize sunan Muhammed Rıdvan'dır. Eser, 1972'de Abidin Sönmez tarafından tercüme edilmiştir. Bir kısım imla hataları olmak ile birlikte, mana tercüme diyebileceğimiz tarzda tercüme edilmiştir. Eserin makalelerin derlemesi olduğu gerçeğini göz önünde bulunduracak olursak, El Benna'nın akait ilmini en baştan ele almaya başladığı fakat şehadeti vesilesi ile bu çalışmanın yarım kaldığını görüyoruz.

Vasıtiye Akaidi / İbn Teymiye / Guraba Yayınları

Bu akide Şeyhu'l-İslam'ın baş taraflarında da söylediği gibi hem Vâsıtıyye, hem de Vâsatiyye (vasat yolu izleyen) bir akide olmak özelliğindedir. Büyük ilim adamı Muhammed Halil Herras'ın "Vâsıtıyye Akidesi"ne yaptığı şerh açık seçik ve özlü olmak gibi bir özelliğe sahiptir. Nitekim Allâme Abdu'r-Rezzak Afifî'nin de belirttiği gibi bu şerh "şerhlerin en nefisi, en açık ve anlaşılır olanı, bununla birlikte en kısalarıdır. Eserin baş kısmında müellif İbn Teymiye ve fikirleri ile ilgili bir girizgâh mevcut. Akabinde besmele, hamd ve şükür kavramları ile birlikte ibadet ve şehadet kavramları izah ediliyor. Salat, selam fırkayi Naciye ve ehlisünnet kavramları izah edildikten sonra imanın esasları izah ediliyor.

Muvahhidlerin Akidesi / Kul Sadi Yüksel / Yenda Yayınları

Eserde dikkat çeken husus müellifin kendi görüşlerine nerde ise yer vermemesidir. Her konuda mutlaka ayet ve sahih hadisler ile izah ediyor olmasıdır. Klasik ehlisünnet yaklaşımı olarak değerlendirebileceğimiz bir yaklaşım ile kaleme alındığını ifade edebiliriz.

Müslümanın Akaidi / Ahmet Kalkan / Rağbet Yayınları

Müellifin eğitim camiasından geliyor olmasının da etkisi ile kitap pedagojik eğitim tekniklerine dikkat edilerek yazılmış. Ders kitabı olarak okunup okutturulabilecek, ders yapılabilecek bir formatta hazırlanmış. Genel kültür bilgisi olarak tartışmalı olan mezhepler konusu hakkında bir başlık açılmış. Muhammed Ebu Zehra'nın mezhepler tarihi adlı eserinin muhtasar hali diyebileceğimiz tarz ve kalitede mezhep konusu hakkında bilgiler verilmiş. Özellikle itikadi mezheplerin çıkışı konusu akaid ilmi ile ilgili araştırma yapanlar için giriş bilgisi olarak alınabilir.

İman / Mustafa İslamoğlu / Düşün Yayınları

Eser, bir akide/iman esasları kitabı olmaktan ziyade, iman bilincini ele alan eserlerdendir. Fikri ve düşünsel anlamda var olan birçok yanlış görüşü, tarihsel alt yapısı ile birlikte, ekoller arası mukayeseli bir şekilde irdeliyor. Beş farklı yönü ile ele alınan Tevhid konusu, yol göstermesi bakımından bütün ana başlıkları ele almış gibi. Tevhid; Kevni Tevhid, siyasi Tevhid, içtimai Tevhid, ferdi Tevhid ve nazari Tevhid. Gördüğünüz gibi hemen her yönü ile ele alınan bir Tevhid algısı.

Tevhidin ele alınış şekli, İsmail Faruk Er Raci'nin Tevhid algısı ile çok benzeşiyor. Mana ve ruha önem veren yanı ile sufi yaklaşımı, siyasal yönü ile devrimci yaklaşımı, içtimai yönü ile sosyolojik yaklaşımı, ferdi yönü ile insan merkezli yaklaşımı, nazari yönü ile de kalbi yaklaşımı içinde barındıran şümullü bir Tevhid anlayışı.

Tevhidin Hakikati / Yusuf El Karadavi / Özgün Yayıncılık

Günümüz âlimlerinden Yusuf el Karadavi'nin, Allah'a iman ve şirk konusunu derinlemesine ele aldığı küçük bir risaledir. Özellikle şirkin zararları bölümü önemli ve ilgi çekici bir bölümdür.

Sorularla Tevhid Ve Akaid / Mehmet Alptekin / Çıra Yayınları

Klasik akaid kitaplarından farklı olarak sorulu cevaplı şekilde kaleme alınan eser, güncel örneklemeler ile her seviyeden insanın anlayabileceği bir eserdir. Alptekin hocanın hazırlamış olduğu bu eser ders kitabı olarak değerlendirilebilecek bir eserdir.

Gençlere Tevhid Dersleri / Mehmed Göktaş / Okyanus Yayınları

Günümüz âlimlerinden Mehmed Göktaş hocamızın net ve anlaşılır bir dil ile makale-deneme tarzında iman, tevhid ve şirk konularını izah ettiği eserdir. Günümüz iman ve şirk temsilcilerine ve uygulamalarına vurgu yapan eser iman bilincinin oluşmasına katkı sağlayacak bir çalışmadır.

Akaid / Ömer Nesefi

Ehlisünnet âlimlerinden Ömer Nesefi'nin eseridir. Türkiye'de en fazla tanınan akaid kitabı diyebiliriz. Tercümesi sade ve anlaşılır bir dil ile yapılmış.

Şerhul Akaid / İmam Taftazani / Rıhle Kitap

Ömer Nesefi'nin akaid metninin şerhidir. Ömer Nesefi Maturidi'dir. Taftazani ise Eşaridir. Bu yönü ile eser farklı ve önemlidir. Taftazani, Maturidilerle Eşariler arasındaki bazı ihtilaf noktalarının lafza ve şekle ait olduğunu, mesele derinleştirildiği zaman arada önemli bir farkın bulunmadığını savunur. Yüzyıllardır medreselerde ve farklı eğitim kurumlarında okutulan akaid derslerinde başucu kitabıdır.

Akaid-i İslamiyye / Erzurumlu İbrahim Hakkı / Semerkand Yayınları

Tasavvuf ekolü akaid kitaplarındandır. Metni İbrahim Hakkı'ya aittir. Şerhini Ahmet Efe yapmıştır.

Akaid Dersleri / Mustafa Çelik Ve Komisyon / Misak Yayınları

Vahdet vakfı eğitim kitapları içinde yer alan çalışma ders kitabı formatında hazırlanmış bir eserdir. Klasik ehlisünnet ekolüne bağlı kalınarak yazılmış bir çalışmadır. Bölüm sonlarında verilen sorular ile pedagojik yönü dikkat çekiyor.

Akaid Dersleri / Ebu Hanzala / Furkan Kitabevi Yayınları

Selef ekolü akaid kitaplarındandır. Müellifi günümüzün genç yazarlarındandır. Kitabın dili sohbet ortamında anlatılan derslerin kitaplaştırılmış şekli gibi açık ve anlaşılır bir dildir. Örneklemelerin güncel olması konuların daha iyi anlaşılmasına vesile oluyor.

Akaid Konusunda Fetvalar / İbn Hacer El Askalani / Hak Yayınları

Selef ekolü akaid çalışmalarındandır. Küçük bir risaledir.

Akaid Risalesi / Hasib Asutay / Hacegan Yayınları

Tasavvuf ekolü akaid kitabıdır. Dili anlaşılır ve konular özet olarak ele alınmıştır.

İslam İnancı / Ali Nar / Ravza Yayınları

Klasik ehlisünnet ekolü akaid kitabıdır.

İslam İnancının Temelleri / Orhan Çimen / Çıra Yayınları

İman, ahlak ve ibadet konularını ele alan yakın dönemde kaleme alınmış bir çalışma. Tevhid ve iman bilinci üzerinde duran, dili anlaşılır bir kitaptır.

Fizilali İman / Salah Abdulfettah el Halidi / Buruc Yayınları

Kur'an'ın gölgesinde iman anlayışı üzerinde duran, tevhid konusunu derinlemesine ele alan bir çalışma. İman bilinci ile ilgili Türkçeye kazandırılan son dönem eserlerdendir.

İman / Abdulmecit Zındani / Bilge Kitabevi Yayınları

Yemenli İslam âlimi Abdulmecit Zindani'nin ayet ve sahih hadisler ışığında akaid konularını anlattığı eserdir. Selef ekolü akaid çalışması olarak değerlendirilebilecek bir çalışmadır.

İman / Mustafa Kasadar / Ravza Yayınları

Klasik ehlisünnet akaid kitaplarındandır. Dili sade ve anlaşılırdır. Müellifi İstanbul'da ikamet etmekte olan ilahiyatçı bir yazardır.

İman Esasları / Naşit Tutar / Dua Yayıncılık

Son dönem telif akaid kitaplarındandır. Avama yönelik yazılmış bir çalışmadır. Klasik ehlisünnet ekolü akaid çalışmalarındandır.

İman Kitabı / İmam Gazali / İlke Yayıncılık

İmam Gazali'nin iman ile ilgili görüşlerini ihtiva eden eserdir. Farklı baskıları vardır. birçok şerhi yapılmıştır. Ehlisünnet ekolü çalışmalarındandır. Tasavvuf ekolü etkisi vardır.

İman Üzerine / İbn Teymiye / Pınar Yayınları

Selef ekolü akaid çalışmalarındandır. İman esaslarından ziyade daha çok ihtilaflı ve müşkil konular ile ilgili yapılan izahları ihtiva eden bir çalışmadır.

Hadisler İle İslam Akaidi (5 Cilt) / Said Havva / Hikmet Neşriyat

Suriyeli yakın dönem İslam âlimlerinden biri olan Said Havva'nın hazırlamış olduğu beş ciltlik akaid eseri bütün konularda sahih hadisleri delil olarak getirerek ayrıntılı bir şekilde izahta bulunuyor.

İman Ve Şirk / Adil Akkoyunlu / Çıra Yayınları

İlgili ayetler üzerinden iman ve şirk konusunu ikna edici bir dil ile ele alan eser verdiği örnekler ile dikkat çekiyor. Gören bir göz için Allah'ı inkâr etmenin mümkün olmadığını delilleri ile izah ediyor.

İman Ve Tavır / Beşir Eryarsoy / Beka Yayınları

Değerli alim Beşir Eryarsoy Hoca'nın eskimeyen eserlerinden biri. Bir mümin için en önemli mevzu olan iman mevzuunu olması gereken şekli ile izah eden ve anlaşılır bir dil ile herkesin istifade edebileceği bir eser. İman insana tavrı aldırır. İman insanı hareketlendirir. İman insanı adam eder. Bu eserde bunların hepsinin izahı var.

İman Ve Tefekkür / Salih Mirzabeyoğlu / İbda Yayınları

Her türlü insan faaliyeti, neticede ruhî çabaya dayanır; onun ne ifade ettiği ve neye dayandığı ayrı mesele, iman, onun kesiksiz ve umumî sürecinde mevzuuna mahsus görünen hükümler gibi, bu sürecin merkezindedir. İnanma, Allah'a inanmak için var ve insan ruhunun aktığı her şeyin müntehasında, varlığı hiçbir varlığa muhtaç olmayan O var. (Tanıtım bülteninden)

Sufi meşrep yaklaşımların ağırlıkta olduğu bir eser.

Ve Diğerleri:

Kavramlarla İman Esasları / Muhsin Toprak / Buruc Yayınları

Önce İman / Mecdi Hilali / Beka Yayınları

İman / Seyfuddin El Muvahhid / Hak Yayınları

Lailaheillallah / Muhammed Kutub / Ravza Yayınları

Tevhid / Muhammed Kutub / Risale Yayınları

İslâm Düşüncesinde İman Kavramı / Toshihiko İzutsu / Pınar Yayınları

Kur'an'da Tevhid / Mehmet Kubat / Beka Yayınları

Kur'an Ve Sünnete Göre Tevhid Ve Akaid / Muhammed Karaca / Ribat Yayınları

İnancımız / Ömer Küçükağa / Buruc Yayınları

Not: görsel Çağrı Yayınları'ndan alınmıştır.


Yazar: Ferhat ÖZBADEM - Yayın Tarihi: 08.12.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 09:26
5608

Ferhat ÖZBADEM Hakkında

Ferhat ÖZBADEM

1979 yılının bir Haziran günü Adıyaman’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar Ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli dört çocuk babasıdır.

haberdurus.com, zeynepder.org, dunyabizim.com, kitaphaber.com.tr web sitelerinde belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

YAYIMLANMIŞ ESERLERİ

Düşünce: 40 Esas 40 Düstur, Cennetin Anahtarı, Cennetin Yolu, Kur’an’ı Nasıl Okumalı, Kur’an’ın Gölgesinde Hz. Muhammed

Araştırma: Dünden Bugüne İslami Hareket, Edebiyat Gemisinde Düşünce Adamları

Roman: Brezilya, Muaz, Muhammed Mursi, Saffan Bin Muattal

Şiir: Ebrulim.

Deneme: Ortalama Bir Âşık Olmamı Bekleme Benden.

SERİ ÇALIŞMALARI

Tavsiyeler Serisi (10 Kitap):

Aliya İzzetbegoviç, Fethi Yeken, Hasan El Benna, Hasan En Nedvi, Malcolm X, Mevdudi, Mustafa Meşhur, Said Havva, Seyyid Kutub, Yusuf El Karadavi

Roman (Beşir Serisi, 6 Kitap):

Beşir ve Sultan Abdulhamid, Beşir ve Fatih Sultan Mehmet, Beşir ve Gazali, Beşir ve İbn Haldun, Beşir ve Osman Bey, Beşir ve Selahaddin Eyyubi.

Biyografik Roman (Öncüler Serisi, 14 Kitap):

Aliya, Hasan el Benna, Malcolm X,  Mehmet Akif, Mehmet Akif İnan, Meryem Cemile, Metin Yüksel, Mevdudi, Muhammed Ali, Necip Fazıl, Ömer Muhtar, Said Halim Paşa, Seyyid Kutub, Zeynep Gazali.

Mesajlar Serisi (15 Kitap)

Ali Fuat Başgil, Aliya İzzetbegoviç, Cemil Meriç, Fethi Yeken, Hasan El-Benna, Hasan En-Nedvi, Malcolm X, Mehmet Akif Ersoy, Mevdudi, Mustafa Meşhur, Necip Fazıl Kısakürek, Nurettin Topçu, Said Havva, Seyyid Kutub, Yusuf El-Karadavi

Ferhat ÖZBADEM ismine kayıtlı 223 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 18 kitap bulunmaktadır.

Twitter Kitapyurdu.com