Anahatlarıyla Tasavvuf Tarihine Giriş - Hülya Küçük, İlahiyat, Misafir Köşesi

Anahatlarıyla Tasavvuf Tarihine Giriş - Hülya Küçük yazısını ve Misafir Köşesi yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirs

Anahatlarıyla Tasavvuf Tarihine Giriş - Hülya Küçük

20.04.2011 10:45 - Misafir Köşesi
Anahatlarıyla Tasavvuf Tarihine Giriş - Hülya Küçük

Seher Ortaöner, kitaphaber okurları için kaleme aldı.

Günümüzde en çok konuşulan ve tartışılan konular arasında olan tasavvuf, çıkış noktasından itibaren diğer İslami disiplinlerden çok farklı bir gelişim ve değişim çizgisi göstermiş, kullandığı metodlarda farklı olmuştur. Bu düşünce tarihini gereği gibi anlamak için siyer, hadis, kelam, fıkıh, felsefe, din fenomonolojisi, din psikolojisi, din sosyolojisi gibi çeşitli ilim dalları hakkında bilgi sahibi olmak lazım gelir. Bu sebeple "Hakkında söz söylemesi en zor olan İslami disiplin, tasavvuftur" dersek abartmış olmayız. Zira, bu ifadenin kendisi bile bazılarına göre tartışmalı olabilir. Tasavvuf İslami bir disiplin midir? Tasavvuf İslam'ın neresindedir? İslam düşüncesinin gelişmesindeki yeri nedir? Gündemden düşmeyen bu tür sorulara cevap aranmaya çalışılmış bu kitapta. Lakin tasavvufun bütün devreleri uzun bir şekilde ele alınmadığı için değerli hocalarımız tarafından yazılmış tasavvuf tarihi kitapları ile birlikte okunduğu takdirde daha faydalı olacaktır kanaatindeyiz...

Kitap iki bölümden ve iki ekten oluşmaktadır. Mistisizm ve tasavvuf hakkında bir takdimden sonra birinci bölümde tasavvufun kaynağı ele alınmıştır. İkinci bölümde tasavvufun bugüne gelinceye kadar geçirdiği evreleri incelemeye bir giriş mahiyetindedir ve tarikatlerin genel yapısı, işlevleri ve zikir şekilleri gibi konularla ilgili kısa bilgiler içermektedir. Eklerin birincisi sufilerin diğer dinlere bakış açısına farklı zaviyelerden yaklaşımlara, ikinci ek ise bütün dinlerde en çok tartışılan konulardan birisi olan "kadın" meselesinin tasavvufta nasıl ele alındığına ayrılmış ve konu "tasavvufta insan" anlayışını netleştirecek bir şekilde işlenmiştir...

Tasavvuf ortaya çıktığı zamanlardan itibaren İslam'a ve İslam'ın bünyesine uygunluğu tartışılan bir dünya görüşü veya yaşayış halini temsil eden bir temayül/eğilim olarak karşımıza çıkar. Bu sebeple tasavvuf, devamlı bir tartışmanın ortasında olagelmiştir. Bu yoğun eleştiriler, tasavvufun da zaman zaman kendini sorgulamasına, içindeki çizgi dışı unsurları atmaya çalışmasına sebebiyet vermiştir.

Aslında mesele "neye" tasavvuf dendiğidir. Şeyh Zerruk'un da belirttiği gibi tasavvufun iki bin tane tarifi vardır ve tasavvuf sadece "ahlak tezkiyesi" olarak kaldığı sürece kimseyi rahatsız etmemektedir. Ancak unutmamak gerekir ki tasavvufun asıl konusu Allah aşkı ve bunun gerekleridir. Bu açıdan anlatılması pek zor bir derstir. Şeyhülislam Yahya Efendi'nin dediği gibi;

"Ders-i aşkın müşkilin Yahya nice halleylesin
Söyleyenler kendin bilmez, bilenler söylemez"

Ve elimizdeki eser doğuşundan günümüze kadar tasavvufun macerasını öğrenmek isteyen her okuyucunun merakına cevap verecek bir üslupta kaleme alınmıştır. Okuyucu kitabı okurken tasavvufun doğuş ve gelişmesi, bunlarda rolü olan islami ve yabancı kaynaklar, günümüzdeki durum gibi konularda bir yolculuğa çıkacak, kitabın sonunda yer alan iki ekten birincisiyle tasavvufun dinler ve kültürler arası rolü; ikincisiyle dinlerin en önemli problematiklerinden birisi olan "kadın" daha doğrusu "insan" konusunda sufilerin ne düşündükleri hakkında belli bir bilgi sahibi olarak yolculuğunu tamamlayacak ve görecektir ki "aslında bize damarlarımızdan daha yakın olan Allah'a giden yol kısadır ama biz görelim diye uzatılmıştır". Bunu anlayanlar aynı zamanda cehennemliklerin bile cehennemde daha mutlu olduklarını, çünkü orada Allah'ı bildiklerini de anlayacaklardır...

Anahatlarıyla Tasavvuf Tarihine Giriş
Hülya Küçük
Ensar Yayınları
245 sayfa


Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 20.04.2011 10:45 - Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 13:23
3834

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

Kitaphaber ailesine misafir olmuş konuk yazarların yazılarını bu profilde bulabilirsiniz.

Misafir Köşesi ismine kayıtlı 818 yazı bulunmaktadır.

Yorumlar
  • Ömer Faruk KARATAŞ 2012.01.12 18:07

    Ensar neşriyatın İslami ilimlere dair Anahatlarıyla diye başlayan ve giriş özelliğindeki kitaplarının her müslümanın bilmesi gerekenler adına önemli bir boşluğu doldurduğuna inanıyorum. Her biri alanında mütehassılaşmış akademisyenlerin telifi olan ve cidden anahatlarıyla derli-toplu ve öz bilgiler ihtiva eden bu seri özel yada genel manada eğitim öğretim için alternatif ders kitabı özelliğinde. Bu giriş tarzı eserler başka yayın evlerinde de mevcut ama bunu bir seri olarak düşünüp gerçekleştiren, komisyon yada şahsi nice önemli eserlere ulaşmamızda yıllardır önemli boşluğu dolduran Ensar neşriyat yayın dünyasının en güzel örneklerinden.